Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. i trwały do 22 września 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywały się w 28 miastach w całym kraju. Ich istotą było przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i niewiadomą odnośnie terminu zniesienia ograniczeń, przygotowana była alternatywna formuła spotkań. 

Spotkania stacjonarne – organizowane w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń lub w sytuacji gdy możliwe było zorganizowanie spotkania powyżej 100 uczestników. O miejscach spotkań informowaliśmy na stronie www.stoppowodzi.pl

Spotkania online – w sytuacji utrzymania obowiązujących obostrzeń (ograniczenie spotkań do 5 osób). Spotkania były zorganizowane na dedykowanej platformie Webex, do której dostęp udzielany był bez konieczności logowania oraz możliwy przez cały czas trwania spotkania.

O decyzji w sprawie wybranej formuły spotkania informowano 4 tygodnie przed jego planowanym terminem. Formularze rejestracji na spotkania dostępne były na 3 tygodnie przed każdym spotkaniem.

 
Zgłaszanie uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP była możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogły być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Specjalnie przygotowany formularz służący do składania uwag i wniosków został zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl, w dwóch formach:

formularz do druku (pliki .doc, .pdf) do pobrania 

formularz do wypełnienia online 

Dla ułatwienia korzystania z formularzy zamieściliśmy instrukcję wypełniania dokumentu

Do dnia 22 września 2021 r. uwagi i wnioski do projektów aPZRP można było składać:

1. Poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl;

2. Pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

3. Pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

4. Ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej). 

Uwagi i wnioski do projektów aPZRP  rozpatrywane były przez Ministra Infrastruktury.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dostępne są TUTAJ

Font Resize