Formularze zgłaszania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) zakończyły się w dniu 22 września 2021 r.
Formularze online zgłaszania uwag są już niedostępne.
Ostateczny sposób rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły podczas całego procesu konsultacji społecznych aPZRP
(od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r.), będzie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych uwag w formie tabeli
na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronie projektu www.stoppowodzi.pl.