Spotkania konsultacyjne SOOŚ

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) i ich aktualizacje (aPZRP) są dokumentami o charakterze planistycznym wyznaczającymi ramy dla realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w obszarach dorzeczy. Ponieważ przedsięwzięcia te mogą powodować różne skutki w środowisku niezbędne jest dokonanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem Planów. Dokument prognozy zawiera ocenę wpływu planowanych działań w ramach PZRP i aktualizacji PZRP (aPZRP) na realizację strategicznych celów ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby zostały przeprowadzone w trybie 21-dniowym, zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 i 784). Ogłasza je Prezes Wód Polskich. Konsultacje miały charakter otwarty, co oznacza, że każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział oraz miał prawo do złożenia uwag i wniosków do projektów prognoz, jak i do samych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym i projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ze względu na panujące  obostrzenia związane ze stanem epidemicznym spotkania odbyły się w formule online.

Spotkania odbyły się w terminach: 26,27 oraz 28.10 2021 r.

Spotkania informacyjne były ukierunkowane tematycznie na wybrane obszary dorzeczy.

 

TERMIN SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

OMAWIANY OBSZAR

TERMIN ZAMYKAJĄCY REJESTRACJĘ NA SPOTKANIE

Obszary dorzeczy:

WISŁY (REGION WODNY DOLNEJ WISŁY, REGION WODNY NARWI, REGION WODNY ŚRODKOWEJ WISŁY),

PREGOŁYNIEMNA

24.10.2021 godz.15:00

Obszary dorzeczy:

WISŁY (REGION WODNY BUGU, REGION WODNY GÓRNEJ- WSCHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY, GÓRNEJ – ZACHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY MAŁEJ WISŁY), DUNAJU

25.10.2021 godz.15:00

Obszary dorzeczy:

ODRY, ŁABY

26.10.2021 godz.15:00

Formuła online oznacza, że spotkania były zorganizowane na dedykowanej platformie (webex) do której był dostęp bez konieczności logowania. Dostęp był aktywny przez cały czas trwania spotkania. 

Podczas każdego spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie. W trakcie bloku przeznaczonego na dyskusję eksperci i prelegenci udzielili odpowiedzi na wybrane zagadnienia z zadanych na czacie pytań. Odpowiedzi na pytania, na które nie została udzielona odpowiedź na spotkaniu,  zostały zamieszczone na stronie projektu.

Font Resize