Spotkania konsultacyjne SOOŚ

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) i ich aktualizacje (aPZRP) są dokumentami o charakterze planistycznym wyznaczającymi ramy dla realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w obszarach dorzeczy. Ponieważ przedsięwzięcia te mogą powodować różne skutki w środowisku niezbędne jest dokonanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem Planów. Dokument prognozy zawiera ocenę wpływu planowanych działań w ramach PZRP i aktualizacji PZRP (aPZRP) na realizację strategicznych celów ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby zostaną przeprowadzone w trybie 21-dniowym, zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 i 784). Ogłasza je Prezes Wód Polskich. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy zainteresowany może wziąć w nich udział oraz ma prawo do składania uwag i wniosków do projektów prognoz, jak i do samych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym i projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ze względu na panujące  obostrzenia związane ze stanem epidemicznym i niewiadomą odnośnie przyszłych obostrzeń obowiązujących w okresie konsultacji społecznych, przygotowaliśmy dla Państwa spotkania w formule online.

Spotkania odbędą się w następujących terminach: 26,27 oraz 28.10 2021 r.

Spotkania informacyjne zostaną ukierunkowane tematycznie na wybrane obszary dorzeczy, a rejestracji na spotkanie trzeba dokonać najpóźniej 2 dni przed zaplanowanym terminem debaty (terminy wskazano poniżej):

 

TERMIN SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

OMAWIANY OBSZAR

TERMIN ZAMYKAJĄCY REJESTRACJĘ NA SPOTKANIE

Obszary dorzeczy:

WISŁY (REGION WODNY DOLNEJ WISŁY, REGION WODNY NARWI, REGION WODNY ŚRODKOWEJ WISŁY),

PREGOŁYNIEMNA

24.10.2021 godz.15:00

Obszary dorzeczy:

WISŁY (REGION WODNY BUGU, REGION WODNY GÓRNEJ- WSCHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY, GÓRNEJ – ZACHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY MAŁEJ WISŁY), DUNAJU

25.10.2021 godz.15:00

Obszary dorzeczy:

ODRY, ŁABY

26.10.2021 godz.15:00

Formuła online oznacza, że spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie (webex) do której otrzymają Państwo dostęp bez konieczności logowania. Dostęp będzie aktywny przez cały czas trwania spotkania. Podczas udziału w spotkaniu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).

Podczas całego spotkania będzie możliwość zadawania pytań na czacie. W trakcie bloku przeznaczonego na dyskusję eksperci i prelegenci będą udzielać odpowiedzi na wybrane zagadnienia z zadanych na czacie pytań. Odpowiedzi na pytania na które nie zostanie udzielona odpowiedź na spotkaniu,  zostaną zamieszczone na stronie projektu.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny.

Potwierdzenie uczestnictwa wraz z linkiem do spotkania on-line zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail dzień przed spotkaniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania. 

Informujemy, że spotkania będą rejestrowane.

Font Resize