Cele projektu

Cele projektu

PZRP zawierają kluczowe elementy definiowane Dyrektywą Powodziową, tj. opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu. Najważniejszym celem PZRP, a zatem również ich aktualizacji, jest oczywiście ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Odbywa się to poprzez rekomendowane do realizacji działania służące minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk i obniżaniu strat powodziowych. Są wśród nich zarówno działania techniczne (np. budowa zbiorników retencyjnych i obwałowań) i nietechniczne (np. z zakresu naturalnej retencji oraz instrumenty prawne), w tym właściwe planowanie przestrzenne na poziomie samorządowym. Obrazowo mówiąc: budowa, szczególnie na południu kraju, zbiorników gromadzących nadmiar wody ma na celu odsunąć powódź od ludzi; właściwe planowanie przestrzenne na pozostałym obszarze ma odsunąć ludzi od powodzi.  Wszystko to w jednym celu – nauczyć nas wszystkich żyć z powodzią. 

PZRP, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie do powodzi, w tym prognozowanie powodzi, oraz systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. W toku prac nad przygotowaniem projektu PZRP przeprowadzono wiele analiz, w tym: analizy rozkładu ryzyka powodziowego w celu identyfikacji miejsc problemowych, modelowanie hydrauliczne w celu określenia skuteczności i efektywności proponowanych działań, analizę kosztów i korzyści, analizę i ocenę zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi, a także analizę wielokryterialną (z doborem szeregu obiektywnych kryteriów powodziowych, środowiskowych czy ekonomicznych). Aktualizacja PZRP to także działania służące informowaniu społeczeństwa podczas trwania całego projektu i przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu PZRP, istotny element całego procesu uzgodnień i osiągnięcie celu poprzez dotarcie z informacją o planowanych działaniach do jak największej liczby interesariuszy.

Font Resize