Projekty aPZRP dla obszarów dorzeczy

Po kliknięciu w przycisk z nazwą dorzecza pliki pobiorą się automatycznie.

Projekt aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zawiera w sobie, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), integralny element tj. Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru dorzecza Dolnej Odry ujęty w suplemencie nr 2. 

Również zintegrowany z aPZRP jest suplement nr 1 – „Suplement do projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry – zlewnia Bobru”. Stanowi on doprecyzowanie czterech działań Załącznika 1 do projektu aPZRP. Doprecyzowania te w ujęciu „zlewniowym” (zgodnym z RDW) uszczegóławiają zadania planistyczne kierowane na zlewnię Bobru i Kwisy i które to zadania zaproponowane zostały w projekcie aPZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Projekt aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły zawiera w sobie, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), integralny element tj. Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru dorzecza Dolnej Wisły ujęty w suplemencie nr 1.

Dodatkowo rekomendowane w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym działania, zostały udostępnione w postaci przestrzennej bazy danych:

Font Resize