SOOŚ

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) i ich aktualizacje (aPZRP) są dokumentami o charakterze planistycznym wyznaczającymi ramy dla realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w obszarach dorzeczy. Ponieważ przedsięwzięcia te mogą powodować różne skutki w środowisku niezbędne jest dokonanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem Planów. Dokument prognozy zawiera ocenę wpływu planowanych działań w ramach PZRP i aktualizacji PZRP (aPZRP) na realizację strategicznych celów ochrony środowiska.

Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzeczy powstały jako realizacja obowiązku opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz konieczności ich przeglądu i aktualizacji na podstawie art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 14 ust 3 dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), transponowanej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Plany i aktualizacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym powstają jako ostatni, trzeci element w ramach drugiego cyklu planistycznego Dyrektywy Powodziowej, po przeprowadzeniu aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP) oraz aktualizacji map zagrożenia powodziowego (aMZP) i map ryzyka powodziowego (aMRP). Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowane zostały z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony wodne (zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo wodne), a ich integralną częścią są zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 173 ust. 19 ustawy Prawo wodne plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie zaistniałej potrzeby aktualizacji. Obecnie plany są aktualizowane po raz pierwszy. W pierwszym cyklu utworzono plany dla 3 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry i Pregoły, stąd wynika potrzeba wykonywania ich aktualizacji. Dla pozostałych obszarów dorzeczy: Łaby, Niemna i Dunaju plany wykonywane są po raz pierwszy. Plany zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Jak również zawierają zestaw działań o charakterze nietechnicznych, np. ogólnopolskim czy edukacyjnym, które są rekomendowane do wdrożenia.

Wyłożone do konsultacji społecznych dokumenty strategiczne (aPZRP/PZRP i projekty prognoz ich oddziaływania na środowisko zostały opracowane w ramach projektu POIiŚ „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska – zadanie 3 „Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)”.

Konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby zostały przeprowadzone w trybie 21-dniowym, zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 i 784). Ogłasza je Prezes Wód Polskich. Konsultacje miały charakter otwarty, co oznacza, że każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział oraz miał prawo do złożenia uwag i wniosków do projektów prognoz, jak i do samych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym i projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Spotkania konsultacyjne

Ze względu na panujące  obostrzenia związane ze stanem epidemicznym spotkania odbyły się  w formule online.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Uwagi i wnioski do prognoz oddziałaywania na środowisko można było składać do 12.11.2021 r.:

  1. za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie stoppowodzi.pl;
  2. pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Wodnej, Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie kod 00-848, pokój nr 4.10.2;
  4. poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje_soos@stoppowodzi.pl

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu pozostały bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski były rozpatrywane przez Prezesa Wód Polskich.

Specjalnie przygotowany formularz służący do składania uwag i wniosków był zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl, w dwóch formach:

Font Resize