Informacje o projekcie

Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju i oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. O ile susze rozwijają się długotrwale, zwykle w ciągu miesięcy, a nawet lat, to powodzie są zjawiskiem gwałtownym, ujawniającym swą niszczycielską moc w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja poprzednich, pierwszych, PZRP. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. PZRP wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) przyczyni się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Prace nad aktualizacją PZRP poprzedziło przygotowanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP) oraz przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (aMZP) i map ryzyka powodziowego (aMRP). Celem WORP było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  Następnie dla tych właśnie obszarów zostały sporządzone zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Po raz pierwszy w Polsce pojawiły się w nich mapy dla innych typów powodzi niż rzeczne – związane z potencjalnymi awariami zbiorników retencyjnych. Udoskonalenia map wynikają także m.in. z wykorzystania dokładniejszych i bardziej zaawansowanych modeli terenu i informacji o danych hydrologicznych, zmieniających się w czasie. Pozwoliło to na dużo precyzyjniejsze wyznaczenie zagrożonych obszarów.

Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich cyklicznego przeglądu i aktualizacji wynikają odpowiednio z art. 7 ust. 5 i art. 14 ust. 3 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową, przeniesionej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo wodne (odpowiednio art. 163 ust. 6 i art. 173 ust. 19-21 ustawy Prawo wodne).

 

Font Resize