Finał procesu konsultacyjnego projektu aPZRP

Zakończył się proces rozpatrywania uwag i wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły oraz projektów planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju (PZRP). Konsultacje społeczne były prowadzone przez okres dziewięciu miesięcy od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r.

Każdy mógł wziąć w nich udział i złożyć do projektów dokumentów wnioski oraz uwagi. W całym kraju odbyło się 31 spotkań konsultacyjnych. Zgodnie z delegacją ustawową konsultacje społeczne projektów aPZRP/PZRP były ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury. Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów aPZRP/PZRP wraz ze stanem rozpatrzenia uwag i wniosków znajduje się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/raport-z-konsultacji-spolecznych-projektow-planow-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-pzrp-oraz-projektow-aktualizacji-planow-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-apzrp

Formalnym zwieńczeniem prac stanie się przyjęcie aPZRP/PZRP w drodze rozporządzeń ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej planowane na II połowę 2022 r.

PZRP jest obok planów gospodarowania wodami (PGW) i planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce. Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych

Font Resize