Zgłaszanie uwag i wniosków do SOOŚ

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w SOOŚ jest możliwość składania do uwag i wniosków do projektów prognoz ooś i projektowanych dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Specjalnie przygotowane formularze służące do składania uwag i wniosków pisemnie online zostały zamieszczone na dedykowanej podstronie.

Font Resize