Wody Polskie kontynuują modernizację prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły

8 marca br. w obecności przedstawicieli administracji rządowej i władz samorządowych podpisano dwie umowy na „Przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” i „Przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 ‑ 474+300 gmina Sobienie-Jeziory”.

W tym czasie kiedy mamy tak dużo wody i kiedy było zagrożenie powodziowe w Polsce tak bardzo ważne są takie inwestycje jak m.in. właśnie modernizacje wałów. – pokreślił Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych zapewni państwu bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną gdy mieszka się w pobliżu tak dużej rzeki. Cieszę się bardzo, że dzięki dobrej współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwem Wody Polskie te inwestycje są możliwe. Dzisiaj ta obecność Państwa przedstawicieli władz samorządowych na tej uroczystości potwierdza, że dla Państwa te inwestycje są bardzo ważne. A tych inwestycji teraz w Polsce naprawdę prowadzonych jest bardzo dużo. – zaznaczyła znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności Maria Koc, Senator RP.

Zaakcentowała również ogólne znaczenie prac Wód Polskich- Chciałabym tutaj w sposób bardzo szczególny podziękować Wodom Polskim, bo rzeczywiście od kiedy Wody Polskie powstały widzimy taką intensywną pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Polsce. Te inwestycje dzieją się w całym kraju. Nie ma już teraz zrzucania odpowiedzialności na inne instytucje. A kiedy Wody Polskie powstały, pierwsze spotkanie z Panem Prezesem Przemysławem Dacą i od razu decyzja, tak budujemy, modernizujemy, zabieramy się do pracy. Powstanie przedsiębiorstwa Wody Polskie to bardzo przemyślana i dobra decyzja, ale też trzeba powiedzieć, że to przedsiębiorstwo świetnie pracuje.

Wodom Polskim podziękował również Michał Rudzki, Burmistrz Karczewa- Dzisiaj po tych dwóch latach od tych wstępnych rozmów z Wodami Polskimi widzimy czyny i to jest niesamowicie budujące i za to chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, bo w tamtym roku mieliśmy już pierwszy przykład tych działań, odcinek od Sobień do Ostrówka, teraz podpisujemy umowę na kolejny odcinek w kierunku Karczewa, Otwocka. Naprawdę po tych działaniach już gmina Karczew mając około 16 km wałów będzie zabezpieczona i mieszkańcy będą spokojni. W imieniu mieszkańców naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za te inwestycje, bo po wielu latach takiej niepewności, takiego rozmycia kompetencji, wraz z pojawieniem się Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie te działania zostały skoordynowane a współpraca na linii Wody Polskie samorząd przyniosła dobry efekt w postaci tego i przyniesie mam nadzieję kolejne świetne efekty w postaci modernizacji wałów w innych gminach i samorządach. Bezpieczeństwo to rzecz absolutnie najważniejsza, szczególnie jak mamy do czynienia z takimi żywiołami jak woda.

Realizowane w tym roku prace są kontynuacją zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” rozpoczętego w 2020 r. Zrealizowano je wówczas na 2,6 km odcinku wału za kwotę 5.494.801,78 PLN. W ramach zadania w 2021 r. wykonana będzie rozbiórka korpusu wału do głębokości 1,5 m, a następnie jego odtworzenie. Skarpa i korona wału będą zagęszczone i profilowane, korpus zostanie dogęszczony  poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej. Skarpy wału zostaną zabezpieczone siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym. Koszt zadania na tym 3.2 km odcinku to 5.842.094,30 PLN.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża wału. Konieczność realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego wału. Wał chroni dolinę o powierzchni 3.240 ha gmin Karczew i Sobienie-Jeziory, miast Karczew i Otwock. W bezpośrednim sąsiedztwie wału znajdują się zabudowania miejscowości Dziecinów, Kosumce, Glinki, Kępa Nadbrzeska i Nadbrzeż. Tereny te są intensywnie uprawiane, wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne specjalizują się w sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wału. Dlatego tak ważne jest przywrócenie dobrego stanu technicznego wału.

„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2019 r. W latach 2019-20 zrealizowano prace na 9,1 km odcinku (2019 r. – 4,8 km; 2020 r. – 4,3 km) za łączną kwotę 15.545.965,86 PLN (2019 r. – 7.785.821,39 PLN; 2020 r. – 7.760.144,47 PLN). W 2021 roku prace będą realizowane na odcinku o długości 3,6 km, ich koszt to 5.845.060,26 PLN. Efektem prac budowalnych jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców doliny. Wał przeciwpowodziowy zostanie uszczelniony przy podłożu i w korpusie przy użyciu przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w osi wału i zagęszczony w korpusie. Skarpy zostaną wyprofilowane wraz z wyrównaniem niwelety, a także  zabezpieczone siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych obiektu, którego stan techniczny nie jest zadowalający. W bezpośrednim sąsiedztwie wału znajdują się zabudowania miejscowości Stare Podole, Gusin, Wysoczyn, Radwanków Szlachecki, a także przepompownia wody. Teren ten jest intensywnie uprawiany. Wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne specjalizujące się w sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw często zlokalizowane są w odległości kilkunastu metrów od wału.

Wody Polskie stale prowadzą inwestycje i bieżące prace utrzymaniowe, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i minimalizowanie skutków powodzi. Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich.

Font Resize