Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Elblągu

Żuławy Wiślane to główny obszar koncentracji działań przeciwpowodziowych omawianych 26 maja na spotkaniu konsultacyjnym w Elblągu, dotyczącym projektu aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Dla całego regionu wodnego przewidziano 160 działań. Aż 59 z nich to nowe i kontynuowane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na samych Żuławach.

Dzień wcześniej debata konsultacyjna odbyła się w Gdańsku – siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gadńsku, administrującego regionem wodnym Dolnej Wisły. – Nie sposób przeszacować wagi problemów, za których sprawą region wodny Dolnej Wisły jest wyjątkowo wyróżniony przy planowaniu działań przeciwpowodziowych. Właśnie w tym miejscu kumuluje się duża część problemów, jakie generuje na całej długości Wisła. Sytuację komplikuje deltowy charakter ujścia rzeki do Bałtyku, rozległy obszar depresyjny Żuław Wiślanych oraz cała gama oddziaływań wód morskich na sytuację hydrologiczną regionu. Świadomość, że trudno byłoby wyczerpać tę problematykę podczas obecnych spotkań konsultacyjnych, wpłynęła na decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych aPZRP do 22 września 2021 r. Specyficznym problemom związanym z zagrożeniem powodziowym od strony morza poświęcimy uwagę na dodatkowych spotkaniach w Gdańsku oraz w Szczecinie – mówił przed spotkaniem w Elblągu Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej.

Przede wszystkim Żuławy Wiślane

– Długo można wymieniać obszary problemowe na administrowanym przez nas obszarze: Dolna Wisła; Drwęca; Liwa-Kwidzyn; Radunia, Kanał Raduni-Pruszcz Gdański, m. Gdańsk; Reda-Wejherowo; Słupia-Słupsk; Strzyża-Gdańsk, czy wreszcie, szczególnie nas dzisiaj interesujące Żuławy Wiślane. Tylko na tym obszarze skupiona jest ponad połowa kontynuowanych przez nas od lat działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym – powiedział Andrzej Winiarski, p.o. dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ciągłych remontów wymagają np. obwałowania wszystkich rzek na tym obszarze. Najwyższy priorytet w aktualizacji PZRP ma remont wybranych odcinków wałów rzeki Fiszewki w gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie oraz odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie Gdańska. Lista podobnych prac zaplanowanych na lata 2022-2027 jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje także m.in. obwałowania Nogatu, Szkarpawy, Tugi, Balewki, Kowalewki, Tyny Górnej i Wisły Królewieckiej. Wśród omawianych w Elblągu zagadnień była również ochrona przed wodami powodziowymi regionu wodnego Dolnej Wisły poprzez działanie mające na celu przebudowę ostróg na Wiśle na odcinku od Włocławka do jej ujścia do Zatoki. Efektem tych prac będzie odsunięcie nurtu rzeki od brzegów, sprzyjające zarówno utrzymaniu warunków umożliwiających prowadzenie akcji lodołamania, jak i redukcji erozji brzegowej oraz ochronie wałów przeciwpowodziowych przed uszkodzeniem. Tematem dyskusji były także m.in.: odbudowa koryta oraz lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Liwa w gminach Ryjewo i Kwidzyn oraz odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego i budowa nowego odcinka obwałowania rzeki Redy w gm. Puck.

Pierwsza aktualizacja PZRP

Aktualizowane obecnie plany zarządzania ryzykiem powodziowym to, obok planów gospodarowania wodami i planu przeciwdziałania skutkom suszy, trzeci z planistycznych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Przeglądy i aktualizacje PZRP przeprowadza się co 6 lat w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. PZRP są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą Powodziową. Pierwszym etapem prac w procesie przygotowania PZRP jest wykonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), której celem jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne – odcinków rzek, które wymagają interwencji i działań. Kolejnym etapem jest przygotowanie dla tych obszarów map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP), które precyzyjnie wskazują zasięgi stref zalewowych.

Spotkania konsultacyjne do 22 września 2021 r.

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym ogłoszone 22 grudnia 2020 r. przez Ministra Infrastruktury, koordynowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Konsultacje zaplanowane do 22 czerwca 2021 r. decyzją Ministra Infrastruktury zostały przedłużone do 22 września. Ze względu na wagę zagadnień związanych z zagrożeniem powodziowym od strony morza, spotkania konsultacyjne aPZRP odbędą się ponownie w Szczecinie (3 września) i w Gdańsku (6 września). Zasadniczą część treści projektów aPZRP omawianych w trakcie wszystkich debat stanowi lista działań dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych. To łącznie ponad 1100 zaplanowanych zadań dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Łaby, Dunaju, Niemna i Pregoły na kwotę ponad 29 mld zł. Do 22 września każdy może zgłosić uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów, np. poprzez formularz na stronie www.stopowodzi.pl. Uzupełnione o zgłoszone wnioski i uwagi projekty aktualizowanych planów zostaną przyjęte w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej – Ministra Infrastruktury. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne, spotkania odbywają się w trybie online.

Spotkanie w Elblągu było już 27. z zaplanowanych. W trwających konsultacjach społecznych aPZRP odbyły się dotąd debaty w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku, Olsztynie, Włocławku, Warszawie, Radomiu, Lublinie, Dęblinie, Wrocławiu, Zgorzelcu, Nysie, Szczecinie, Koszalinie, Łodzi i Gdańsku. 27 maja spotkanie konsultacyjne aPZRP odbędzie się w Słupsku. Więcej informacji o aPZRP, konsultowanych dokumentach oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize