Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku

Włocławek to pierwsze z trzech miast regionu wodnego Środkowej Wisły, w których zorganizowano spotkania w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). W historycznej stolicy Kujaw zaprezentowano 13 kwietnia katalog 23 działań technicznych i nietechnicznych, zaplanowanych w tamtejszych obszarach problemowych zlewni: Wisły Mazowieckiej, Wkry-Nowego Dworu Mazowieckiego i zlewni Bzury.

Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. – Konsultacje społeczne to najlepszy sposób na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w danym regionie. Nikt nie potrafi lepiej zdefiniować lokalnych problemów i wyartykułować obaw, niż mieszkańcy zagrożonych żywiołem terenów – powiedział przed spotkaniem Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. Do organizatorów konsultacji napływają wnioski i uwagi do planów. Równocześnie trwają spotkania konsultacyjne, które odbędą się w 28 miastach w całej Polsce. Ze względu na pandemię organizowane są w trybie online. Dotyczy to także spotkania we Włocławku i dwóch pozostałych w regionie wodnym Środkowej Wisły.

Nie tylko Zbiornik Włocławski

Jedno z największych zadań planowanych w całym regionie to makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego. Chodzi o pogłębienie obiektu, który ma już 50 lat. Przez ten czas nagromadził się w nim różnorodny materiał organiczny i zanieczyszczenia niesione przez Wisłę. Zmniejszająca się przez to głębokość zbiornika staje się źródłem coraz większych problemów. Ostatnio wystąpiły one podczas intensywnych zjawisk lodowych w lutym br. – Dzięki sprawnej, lecz niełatwej akcji lodołamania udało się zlikwidować zator i  zapobiec zalaniu wielu domostw m.in. na obszarze Płocka, jednak problem wciąż istnieje i wymaga pilnego rozwiązania. Konieczne działania związane ze zbiornikiem Włocławek pochłoną ok. 210 mln zł. Do tego trzeba dodać kolejne 31 mln na akcje lodołamania, zaplanowane na terenie zlewni planistycznej Wisły Mazowieckiej, jednak na pewno będą to dobrze wydane pieniądze – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jak poinformowała, działania te, choć priorytetowe, nie wyczerpują aktywności Wód Polskich w regionie. W planach jest także m.in. zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Bzury poprzez utworzenie polderu Mystkowice na Bzurze (ponad 330 mln zł), poprawę pojemności retencyjnej w zlewni Wkry poprzez budowę zbiornika wodnego „Kraszewo” na Raciążnicy (60 mln zł) oraz przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły, Dolina Iłowsko – Dobrzykowska, w gm. Słubice i Gąbin w pow. płockim. Jak dodała dyr. Łukaszewska-Trzeciakowska, towarzyszą temu działania nietechniczne, m.in. ograniczenie nowej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego.  

Ponad 1100 działań w całym kraju

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Trwają konsultacje społeczne aPZRP. Dotąd odbyły się spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku i Olsztynie. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.

Font Resize