Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Stalowej Woli

Spotkanie w Stalowej Woli zakończyło serię debat w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Górnej-Wschodniej Wisły. W całym regionie zaplanowano w sumie 170 działań przeciwpowodziowych, w tym 27 w rejonie Stalowej Woli i Przemyśla.

Podczas wszystkich spotkań w regionie Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury podkreślała znaczenie konsultacji społecznych dla całego procesu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. i potrwają do 22 czerwca br. Spotkania konsultacyjne aPZRP odbędą się w 28 miastach w całej Polsce. Ze względu na pandemię odbywają się w trybie online. Dotyczyło to także spotkań w regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły – w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli. Projekty aktualizowanych planów uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy np. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Rejon sprzyjający zagrożeniu powodziowemu

 Region wodny Górnej-Wschodniej Wisły, obejmujący woj. podkarpackie, ma naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu powodziowemu. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują niemal 5% powierzchni województwa. Decydują o tym przede wszystkim duże spadki terenu w górnych partiach rzek sprzyjające szybkiemu spływowi wód oraz niski poziom retencji powierzchniowej i gruntowej. Ryzyko powodziowe stwarzają na terenie powiatu stalowowolskiego głównie dwie duże rzeki: w 17 miejscowościach Wisła wraz z dopływami, a w 21 – San z dopływami. To właśnie w ich rejonach zlokalizowano planowane w aPZRP działania. Większość z nich (22) ma charakter techniczny. Zdecydowanie dominują remonty, modernizacje i rozbudowy obwałowań. Najważniejsze wśród nich to przebudowa prawego i lewego wału rzeki Łęg na terenie gminy Grębów w pow. tarnobrzeskim; budowa prawego wału rzeki San od miejscowości Pysznica Sudoły do nasypu linii kolejowej relacji Rozwadów – Biłgoraj; ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gm. Zaleszany, Jamnica gm. Grębów; rozbudowa prawego wału rzeki Osa w miejscowości Kępie Zaleszańskie; uszczelnienie, modernizacja, wyrównanie lokalnych deniwelacji korony wału prawego rzeki San w miejscowościach Żabno, Wola Rzeczycka, Kępa Rzeczycka, Długa, Brandwica, Chłopska Wola, Pysznica i Zasanie, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca; rozbudowa obwałowań lewego i prawego brzegu Babulówki na terenie miejscowości Dymitrów Duży w gm. Baranów Sandomierski oraz uszczelnienie, podwyższenie i modernizacja korpusu wału lewego rzeki San na terenie gminy Stalowa Wola i Zaleszany w pow. stalowowolskim.

Każdy głos jest ważny

– Zaplanowane w aktualizowanym PZRP działania są ściśle powiązane i stanowią konsekwentną kontynuację procesu odbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej zrealizowanej od 2018 roku, w tym m.in. zakończonych zadań Wisła 1, Wisła etap 2, San III, czy Trześniówka V. W Wodach Polskich każde działanie inwestycyjne zawsze poprzedzone jest wnikliwymi analizami oraz przygotowaniem koncepcji i dokumentacji technicznej.  Takimi działaniami w aktualizowanych planach są m.in.: koncepcje oraz dokumentacje techniczne: modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówka w górnym biegu rzeki, zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Łęg poprzez budowę wielofunkcyjnych zbiorników przeciwpowodziowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni potoku Stupnica, gm. Bircza. To właśnie na tym etapie zgłaszanie przez zainteresowanych uwag i wniosków jest najbardziej racjonalne i efektywne. Czekamy na każdy głos – powiedziała Małgorzata Wajda, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Ponad 1100 działań w całym kraju

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat. Konsultacje społeczne aPZRP odbyły się dotąd w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu, Rzeszowie oraz Jaśle. Następne debaty już 7–8 kwietnia w Białymstoku i Olsztynie. Informacje o konsultacjach aPZRP są publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl.

Font Resize