Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aktualizowanych PZRP w Pile

Piła to drugie, po Bydgoszczy miasto, w którym odbyły się konsultacje społeczne projektu aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Noteci. Jak poinformowano podczas debaty zorganizowanej 17 marca w Pile przewidziano w sumie 48 działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Dominują remonty obwałowań oraz modernizacje urządzeń hydrotechnicznych. Blisko 100 mln zł będą kosztować trzy najważniejsze działania w rejonie miast Wieleń i Drezdenko.

Na obszarze RW Noteci zidentyfikowano 4 obszary problemowe: Noteć–Drezdenko, Noteć–Wieleń, Gwda–Piła, Kruszwica–j. Gopło–Kanał Ślesiński. Aż 3 z nich leżą na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Pile. Kluczowe działania to: budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Drezdenku (koszt ok. 35 mln zł), obwałowanie Wielenia (koszt to 30,3 mln zł) oraz remont tzw. kanału ulgi wraz z mostem w ciągu drogi nr 177 w tej samej miejscowości (29 mln zł). Ta ostatnia inwestycja to kanał stanowiący rodzaj by-passu, który jest budowany przede wszystkim w celu bezpiecznego przeprowadzenia przez dany obszar ewentualnych wód wezbraniowych. Zaproponowane działania odpowiadają potrzebom i problemom występującym właśnie na tym obszarze, jak na przykład brak ciągłości wału poniżej Drezdenka, potencjalna awaria systemu sterującego pracą urządzeń (np. EW Koszyce), zagrożenie powodzią wywołaną katastrofą budowli hydrotechnicznej (np. zapora Zalewu Koszyckiego), czy brak osłony hydrologiczno-meteorologicznej. W obszarze problemowym Noteć-Wieleń dodatkowo sytuację komplikuje tendencja do zabudowy obszarów potencjalnie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Powódź grozi nam niezależnie od suszy

– W Wieleniu ciągle pamięta się o wydarzeniach z grudnia 2011r. Zagrożenie pojawiło się wskutek dziesięciokilometrowego zatoru lodowego na Noteci. Tegoroczne obfite opady śniegu w lutym i późniejsze dość gwałtowne ocieplenie ponownie wzbudziły niepokój mieszkańców terenów zalewowych. W Wodach Polskich musimy takie sytuacje przewidywać i starać się minimalizować zagrożenie. Trwające właśnie konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym to najlepsza okazja do wyjaśnienia wszelkich związanych z tym niejasności – powiedziała Agnieszka Siłacz, zastępca dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Jak podkreśliła, wymaga to konsekwentnych działań oraz cierpliwości w przekonywaniu do działań przeciwpowodziowych opinii społecznej, bowiem główny problem zlewni Noteci to w ostatnich dziesięcioleciach nie powodzie, a susza hydrologiczna. – Od początku XXI wieku zlewnia Noteci należy do terenów o najniższych średniorocznych sumach opadów w Polsce i w rezultacie większość rzek utrzymuje się w strefie stanów przede wszystkim niskich, a tylko lokalnie – średnich. To jednak nie wyklucza zagrożenia powodziowego, które ciągle występuje – wyjaśniła.

Aktualizacja PZRP – jeden z fundamentów gospodarki wodnej w Polsce

Aktualizowane obecnie PZRP to, obok planów gospodarowania wodami i planu przeciwdziałania skutkom suszy, trzeci z planistycznych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Po raz pierwszy PZRP zostały przyjęte w formie rozporządzenia Rady Ministrów w 2016 r. Ich wdrożenie, zgodnie z ramami cyklów planistycznych unijnej Dyrektywy Powodziowej, zakończy się w br. Aktualizowane w obecnym, II cyklu planistycznym, plany obejmują działania zaplanowane na lata 2022-2027. Ogłoszone 22 grudnia 2020 r. przez Ministra Infrastruktury, a koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne potrwają pół roku, do 22 czerwca 2021 r. Zasadniczą część planów stanowią listy działań technicznych i nietechnicznych dla poszczególnych obszarów dorzeczy. To łącznie ponad 1100 pozycji. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (wpływają one równolegle do spotkań konsultacyjnych), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Dotąd odbyły się debaty w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu, Kaliszu i Bydgoszczy. Kolejne zorganizowane zostaną w dniach 23–25 marca w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli. Ze względu na sytuację epidemiczną dyskusje, które odbyły się do tej pory i te, które organizowane są w marcu i kwietniu, zostaną przeprowadzone w trybie online. W przypadku zniesienia ograniczeń konsultacje będą się odbywać w tradycyjnej formule. Więcej informacji o konsultacjach na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize