Stop Powodzi. 19. spotkanie konsultacyjne aPZRP odbyło się w Dęblinie

Po spotkaniu w Lublinie dyskusja nt. projektu zaktualizowanego planu działań dla regionu wodnego Bugu kontynuowana była 22 kwietnia w Dęblinie. Z racji położenia miasta u ujścia Wieprza do Wisły to właśnie planowane na tej rzece działania były głównym tematem spotkania. Spotkanie w Dęblinie było 19. z dotychczas zorganizowanych w całej Polsce w ramach konsultacji projektów aPZRP.

Drugą pod względem planowanych kosztów, po szczegółowo omówionej dzień wcześniej rewitalizacji i przebudowie Zalewu Zemborzyckiego, inwestycją w regionie jest obwałowanie rzeki Bug na odcinku Rostki Wielkie – Małkinia Górna ­- Klukowo w pow. ostrowskim. – To niezbędne przedsięwzięcie, które pochłonie blisko 68 mln zł, pokazuje konsekwencję Wód Polskich w realizacji kompleksowej strategii obniżania ryzyka powodziowego. Równie ważna, jak czynna ochrona przeciwpowodziowa poprzez spiętrzenia rzek w zbiornikach, jest w niej ochrona bierna w postaci systematycznie wydłużanych i remontowanych obwałowań – powiedział przed spotkaniem w Dęblinie Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. 

Zagrożenia stare i nowe

Mierzący 303 km długości Wieprz jest drugą po Bugu rzeką wpływającą na sytuację powodziową w regionie. – Mimo, że nie jest to rwąca, górska rzeka to wylewa co kilka lat powodując ludzkie dramaty. Dotyczy to m.in. mieszkańców Krasnegostawu i stąd konieczność podjęcia skutecznych działań eliminujących zagrożenie poprzez budowę powyżej miasta dwufunkcyjnego, tj. zabezpieczającego mieszkańców zarówno przed zagrożeniem powodzią jak i przed skutkami suszy, Zbiornika Rońsko. Koncepcja i dokumentacja projektowa dla jego budowy znalazła się w aktualizowanym planie zarządzania ryzykiem powodziowym w administrowanym przez nas regionie – powiedział Dawid Kostecki Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Na obszarze administrowanym przez lubelski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej istnieje już kilka zbiorników wodnych o podobnym do planowanego charakterze, konieczne jest jednak dalsze inwestowanie w rozwój retencji – dodał. Również sam Dęblin na najnowszych mapach zagrożenia powodziowego został zidentyfikowany jako obszar narażony na powódź. Jak wyjaśnił dyr. Kostecki decyduje o tym bliskie sąsiedztwo ujścia Wieprza do Wisły i koincydencja niekorzystnych zjawisk hydrologicznych na obu rzekach. To właśnie zadecydowało o włączeniu do aPZRP studium programowo-przestrzennego dla obniżenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym Wieprz-Dęblin. Wśród 12 działań projektowanych w regionie znalazła się jeszcze odbudowa ponadkilometrowego, lewego wału przeciwpowodziowego Wieprza w Krasnymstawie oraz dokumentacja przebudowy wałów przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Bystrzycy na terenie Lublina.

Pierwsza aktualizacja planów

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. W tym roku są one po raz pierwszy aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów najbardziej interesuje uczestników debat. Uzupełnione o zgłoszone podczas konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w 28 miastach w całej Polsce. Ze względu na pandemię debaty odbywają się w trybie online. Dotyczyło to także spotkań w Lublinie i Dęblinie. Więcej informacji o konsultacjach oraz projekty konsultowanych dokumentów są dostępne stronie na www.stoppowodzi.pl

Font Resize