Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Dofinansowanie z POIiŚ: 54 339 978,10 PLN

Całkowita wartość projektu: 63 929 386,00 PLN

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły wykonanych w I cyklu planistycznym oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Dunaju i Łaby.

  1. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
  2. Działania informacyjno-promocyjne, w tym konsultacje społeczne projektów aPZRP oraz kampanie informacyjna.
  3. Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ.
  4. Zarządzanie projektem aPZRP.
  5. Zakup specjalistycznego oprogramowania.

 

Okres realizacji projektu: 2019-2022.

Font Resize