Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
Dotacja celowa

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Dofinansowanie z BP: 9 589 407,90 PLN

Całkowita wartość projektu: 63 929 386,00 PLN

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły wykonanych w I cyklu planistycznym oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Dunaju i Łaby.

  1. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

  2. Działania informacyjno-promocyjne, w tym konsultacje społeczne projektów aPZRP oraz kampanie informacyjna.

  3. Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ.

  4. Zarządzanie projektem aPZRP.

  5. Zakup specjalistycznego oprogramowania.

Okres realizacji projektu: 2019-2022.

Font Resize