Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji „Dorzecza. Bezpieczeństwo. Plany”

Pod hasłem „Dorzecza. Bezpieczeństwo. Plany” odbyła się 8 grudnia 2020 r. ogólnopolska, ekspercka konferencja Stop Powodzi. Podczas spotkania online po raz pierwszy przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych w dorzeczach Wisły, Odry, Łaby, Pregoły, Niemna i Dunaju podsumowujące istniejące problemy i potrzeby w sferze minimalizowania ryzyka powodziowego. Konferencja była podsumowaniem prac przed rozpoczynającymi się 22 grudnia br. konsultacjami społecznymi aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Formuła online konferencji umożliwiła zdalne uczestnictwo blisko 420 zarejestrowanym osobom. Uczestnicy na łamach uruchomionego czatu i mailowo (na dedykowany adres e-mail) zadawali pytania dotyczące prezentowanych treści. Zarejestrowano prawie 70 wpisów. Zainteresowaniem cieszyły się zarówno kwestie ogólne, natury formalno-organizacyjnej jak i plany konkretnych działań ważnych dla społeczności lokalnych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. Jak wygląda współpraca Wód Polskich z jednostkami organizacyjnymi zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym, wojewódzkimi i powiatowym?

Ustawa – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) stanowi (art. 163 ust. 1), że ochrona przed powodzią jest zadaniem Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Poszczególne szczeble struktury organizacyjnej PGW Wody Polskie, co do zasady współpracują z odpowiednimi szczeblami krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym:

1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
W posiedzeniach zespołów zarządzania kryzysowego bierze udział Prezes Wód Polskich.

2. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, współpracują z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego. W posiedzeniach zespołów zarządzania kryzysowego bierze udział dyrektor (lub dyrektorzy) danego RZGW, na obszarze których znajdują się omawiane tereny.

3. Zarządy Zlewni, współpracują z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego.
W posiedzeniach zespołów zarządzania kryzysowego bierze udział dyrektor (lub dyrektorzy) danego zarządu zlewni, na obszarze których znajdują się omawiane tereny.

4. Nadzory Wodne, współpracują z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego. Z uwagi na to, że pracą nadzoru wodnego sprawuje kierownik, w posiedzeniach zespołów zarządzania kryzysowego bierze udział dyrektor (lub dyrektorzy) zarządu zlewni, na obszarze których znajdują się omawiane tereny.

Ponadto w skład struktury organizacyjnej PGW Wody Polskie wchodzą Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej (1 w KZGW i 11 w RZGW). Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW przygotowują codziennie dokument – aktualną informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w regionie uwzględniającej pracę obiektów hydrotechnicznych, która przesyłana jest drogą mailową m.in. do poszczególnych WCZK, z KZGW zbiorcza informacja przesyłana jest do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w skali kraju.

Pytanie nr 2. Czy w przyszłości planują Państwo korelowanie opracowywanych przez Wody Polskie planów związanych
z powodzią z „operacyjnymi planami ochrony przed powodzią” sporządzanych na szczeblu powiatowym?

Wnioski z planów zarządzania ryzykiem powodziowym, jak i obszary zagrożenia powodziowego wskazane na mapach zagrożenia powodziowego, powinny być uwzględniane w operacyjnych planach ochrony przed powodzią na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Jednocześnie dokumenty planistyczne wynikające z innych ustaw w tym ustawy o zarządzaniu kryzysowym są opiniowane
i uzgadnianie przez właściwe jednostki PGW PW, zgodnie ze schematem:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego,
 2. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – Wojewódzkie Plany Zarządzania Kryzysowego,
 3. Zarządy Zlewni – Powiatowe Plany Zarządzania Kryzysowego.

Dodatkowo regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz zarządy zlewni są uwzględnione przy uzgadnianiu innych dokumentów związanych z powodzią i zarządzaniem kryzysowym, stanowiących uszczegółowienie powyższych planów tj.: Plany Operacyjne Ochrony Przed Powodzią, Plany Ratownicze, oraz Plany Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Podczas uzgadniania ww. dokumentów, brane są również pod uwagę informacje zawarte w PZRP i pozostałych produktach wynikających z Dyrektywy Powodziowej (WORP, MZP i MRP). Jednocześnie opiniując i uzgadniając Plany ZK wskazujemy aby przy opracowywaniu i aktualizacji planów uwzględniać informacje wymienione w aktualnych dokumentach Dyrektywy Powodziowej.

Pytanie nr 3. Jakie jest państwa stanowisko w sprawie własności, utrzymania, administrowania i przeglądów wałów przeciwpowodziowych na przykładzie miasta Poznań?              
Zgodnie z prowadzoną ewidencją budowli, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest administratorem wałów przeciwpowodziowych w mieście Poznań. Ponadto wały w mieście Poznań nigdy nie znajdowały się na stanie dawnego RZGW w Poznaniu oraz we władaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego (dawne WZMIUW).

Pytanie nr 4. Czy do Wód Polskich trafiło pismo z lutego 2020 r. wystosowane przez Forum Ziemi Kłodzkiej i przedstawicieli samorządów i sołectw ziemi kłodzkiej do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wykreślenia z planów krajowych wielkich zbiorników przeciwpowodziowych o destrukcyjnym wpływie na środowisko społeczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobraz tego regionu? Pan Minister w maju 2019 zapewniał publicznie, że takie zbiorniki nie powstaną. Wg informacji telefonicznej uzyskanej w ministerstwie w marcu br. nasze pismo miało trafić do Wód Polskich. Do tej pory nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.             
Pismo Forum Ziemi Kłodzkiej i przedstawicieli samorządów i sołectw ziemi kłodzkiej skierowane do MGMiŻŚ zostało przekazane do Wód Polskich. Na pismo odpowiadało MGMiŻŚ przy piśmie z dnia 12 marca, znak: DGWiZS.WI.80.1.11.2020.DK

Pytanie nr 5. Do przedstawiciela Ministerstwa: W lutym 2020 r. Forum Ziemi Kłodzkiej i przedstawiciele samorządów i sołectw ziemi kłodzkiej wysłali do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismo w sprawie wykreślenia z planów krajowych wielkich zbiorników przeciwpowodziowych o destrukcyjnym wpływie na środowisko społeczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobraz tego regionu. Pan Minister w maju 2019 zapewniał publicznie, że takie zbiorniki nie powstaną. Wg informacji telefonicznej uzyskanej w ministerstwie w marcu br. nasze pismo tam dotarło, ale do tej pory nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.
Odpowiedź na pismo Forum Ziemi Kłodzkiej została udzielona przez MGMiŻŚ w dniu 12 marca 2020 r. pismem o znakach: DGWiZS.WI.80.1.11.2020.DK. Następnie do MGMiŻŚ drogą mailową wpłynęło ponowne zapytanie o odpowiedź. Wystosowano kolejne pismo w dniu 10 czerwca 2020 r. o znakach: DGWiZS.WI.80.1.11.2020.DK adresowane bezpośrednio do Forum Ziemi Kłodzkiej a w załączeniu przekazujące wcześniejszą odpowiedź.

Pytanie nr 6. Na jakich danych zostały oparte analizy, które są podstawą planowania inwestycji hydrotechnicznych? Czy autorzy sprawdzali w terenie np. ilość gospodarstw agroturystycznych, które mogą być zniszczone w wyniku inwestycji?  
Inwestycje, które zostały umieszczone na ostatecznej liście działań są w zdecydowanej większości inwestycjami dla których podjęto już wcześniej działania analityczne, więc ich lokalizacje zostały wcześniej przeanalizowane. W przypadku inwestycji, których realizacja wiąże się z przesiedleniami lokalnych społeczności Wykonawca korzystał z najnowszej dostępnej bazy danych BDOT.

Pytanie nr 7. Dlaczego nie rozpoczęto jeszcze naprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego, Dusznik Zdroju i innych miast powiatu kłodzkiego? – zakres tych prac był konsultowany w grudniu 2019 r., a prace miały się rozpocząć wiosną 2020 roku.
Pod koniec 2019 r. zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami i władzami samorządowymi na temat nowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w 9 miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej. W ramach pierwszego etapu ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej planowane prace dotyczą bowiem przede wszystkim modernizacji istniejącej infrastruktury w dziewięciu miejscowościach: Dusznikach-Zdrój, Szczytnej, Polanicy-Zdrój, Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Międzylesiu, Długopolu-Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej i w Kłodzku. Planowane do wykonania inwestycje we wskazanych miejscowościach dotyczyć będą głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych, tak by usunąć potencjalne ograniczenia i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód powodziowych w trakcie wezbrań. Wobec tego w planach przewidziane są m.in. remonty murów oporowych, budowa nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiana progów na bystrza, budowa zapór przeciw rumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów.

Zgodnie z zapowiedziami po konsultacjach Wody Polskie przystąpiły do opracowywania dokumentacji projektowej i otrzymania stosownych pozwoleń. Aby prace inwestycyjne mogły się rozpocząć, w lutym tego roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP). We wrześniu RDOŚ rozpoczął proces konsultacji społecznych w ramach procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowych (30 dni). Następnie w okresie październik-listopad 2020 r. zostały wydane decyzje środowiskowe, które w grudniu stały się ostateczne. Równolegle trwały prace nad przygotowaniem ostatecznych rozwiązań dla poszczególnych obiektów. Co istotne, projektanci i eksperci Wód Polskich cały czas analizowali wnioski mieszkańców oraz samorządowców. Na podstawie tych analiz tworzony jest ostateczny projekt budowlany. Następnym etapem będzie uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, pozwolenia na budowę, przygotowanie projektów wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wyłonienie wykonawców robót. Opracowane dokumenty mają na celu dokonanie sprawnego wyboru wykonawców oraz bezzwłoczne rozpoczęcie robót. Finalny zakres prac budowlanych zostanie określony w projektach budowlanych po ich zatwierdzeniu decyzją na budowę lub decyzją PNRI, z uwzględnieniem możliwych do realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców oraz samorządy podczas konsultacji społecznych.

Wody Polskie mając na uwadze czas konieczny do opracowania projektów budowlanych, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz przeprowadzenia procedury przetargowej informowały mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, że z początkiem 2020 roku rozpoczną się przede wszystkim prace przedprojektowe i projektowe, które są niezbędne do rozpoczęcia dalszych prac inwestycyjnych, co zostało wykonane. Tak ważne i kluczowe dla regionu inwestycje nie mogą być bowiem realizowane z pominięciem ważnych elementów procesu inwestycyjnego. Pragniemy również zaznaczyć, że naprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miast powiatu kłodzkiego jest dla nas priorytetem. Niemniej jednak zabezpieczając ten region przed kataklizmami, chcemy to wykonać we współpracy i w zgodzie z mieszkańcami i jednocześnie dopasować działania inwestycyjne do charakteru miejscowości, tak aby zwiększy atrakcyjność miast Ziemi Kłodzkiej.

PLANOWANE GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Grudzień 2020 r. – złożenie do właściwego organu tj. Ministra Infrastruktury wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych;
Grudzień 2020 r. – finalizacja opracowania Projektów Budowlanych;
Marzec 2021 r. – zatwierdzenie projektu podziałów nieruchomości;
Marzec 2021 – wykonanie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
Kwiecień 2021 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji Pozwolenia na Realizację Inwestycji;
Kwiecień 2021 – październik 2021 r. – postępowanie przetargowe i wybór wykonawców robót budowlanych;
Październik 2021 – kwiecień 2023 r. – roboty budowlane.

Pytanie nr 8. Czy autorzy Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wyciągnęli naukę z protestów społeczności ziemi kłodzkiej, różnych organizacji i naukowców w 2019 r. przeciw budowie dużych zbiorników retencyjnych i planowanym wysiedleniom ponad 1200 stałych mieszkańców (nie licząc osób zamieszkujących tam czasowo)? Protesty wywołało opracowanie, w którym przedstawiono zamierzenia budowlane dla kilkunastu nowych zbiorników przeciwpowodziowych.     
W projekcie aPZRP nie wskazano lokalizacji nowych budowli przeciwpowodziowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej, a jedynie zapisano potrzebę sporządzenia w II cyklu planistycznym koncepcji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej”. Niniejsze działanie znajduje się na liście ostatecznych działań wskazanych dla dorzecza Odry z oznaczeniem/kodem E_SO_004. Wskazany termin realizacji w/w działania to okres 01.01.2022 – 30.12.2028. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania jest RZGW we Wrocławiu.

Pytanie nr 9. Czy skoro bierzecie Państwo pod uwagę opinie ekspertów, weźmiecie też pod uwagę opinie ekspertów wygłoszone na konferencji organizowanej w zeszłym roku na terenie Politechniki Wrocławskiej na temat ochrony ziemi kłodzkiej?             
Wykonawca bierze pod uwagę opinię wielu ekspertów, w tym pracowników wyższych uczelni publicznych i innych jednostek badawczych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zostali zaangażowani w pracę nad tym dokumentem, w tym opinie zawarte na konferencjach organizowanych w ramach aktualizacji PZRP. Opinia ekspertów wygłoszona na przedmiotowej konferencji nie jest nam znana, ale zachęcamy aby jej autorzy zgłaszali uwagi i opinie w ramach trwających od dnia 22 grudnia 2020 r. półrocznych konsultacji społecznych.

Pytanie nr 10. Jak Państwo planujecie możliwość spotkań konsultacyjnych, jeśli trwa epidemia i takie spotkania mogą się nie odbyć?
Spotkania konsultacyjne odbędą się w trybie hybrydowym, interesariusze projektu będą mogli wziąć udział w spotkaniach zdalnie, poprzez dedykowaną platformę on-line. W sytuacji kiedy zmienią się obostrzenia dot. pandemii, możliwa jest zmiana formuły spotkań na stacjonarną. Informacje dot. terminów spotkań dostępne są na stronie stoppowodzi.pl, poprzez którą odbywać się będzie rejestracja na poszczególne spotkania konsultacyjne.

Pytanie nr 11. W związku z konferencją Wód Polskich w dniu 08.12.2020 proszę o udzielenie informacji na temat formalnego stanowisko Wód Polskich w sprawie planów budowy suchego zbiornika na Białej Lądeckiej w miejscowości Goszów. 
Jestem autorką petycji podpisanej w 2018 roku przez ponad 500 osób które wyraziły swój sprzeciw wobec takich planów ze względów ekologicznych, gospodarczych i społecznych.
Jestem również autorką bezpośredniej interwencji w Banku Światowym, który miał finansować ową inwestycję. W czasie interwencji zgłosiłam niezgodność projektu budowy suchego zbiornika w Goszowie z procedurami operacyjnymi Banku.
Społeczeństwo miejscowości znajdujących się w obszarze ew. zbiornika (Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice) jest zaniepokojone i oburzone ciągłym pojawianiem się planów budowy suchego zbiornika w miejscowości Goszów pomimo wypowiedzi niektórych przedstawicieli Wód Polskich, ze planów takich ma nie być.
Projekt budowy suchego zbiornika w miejscowości Goszów, na terenie parku krajobrazowego, jest nie tylko absurdalny z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, zaproponowana technologia jest anachroniczna ale przede wszystkim realizacja tego projektu nieodwracalnie zniszczyłby dolinę Białej Lądeckiej pod względem ekologicznym, krajobrazowym, społecznym i gospodarczym.
Proszę o jednoznaczne wypowiedzenie się w kwestii czy budowa suchego zbiornika w miejscowości Goszów jest planowana czy nie i na jaki okres czasu obowiązuje Państwa wypowiedź (horyzont planistyczny).
W projekcie aPZRP nie wskazano lokalizacji nowych budowli przeciwpowodziowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej, a jedynie zapisano potrzebę sporządzenia w II cyklu planistycznym koncepcji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej”. Niniejsze działanie znajduje się na liście ostatecznych działań wskazanych dla dorzecza Odry z oznaczeniem/kodem E_SO_004. Wskazany termin realizacji w/w działania to okres 01.01.2022 – 30.12.2028. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania jest RZGW we Wrocławiu.

Pytanie nr 12. Proszę o informację jakie działania zapisane w PZRP będą dotyczyły bezpośrednio Wojewodów ?
W zakresie kompetencji Wojewodów w aPZRP zapisano następujące typy działań:

 • Budowa i rozwój lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami
 • Doskonalenie planów zarządzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarządzania), zuwzględnieniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
 • Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi
 • Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych
 • Doskonalenie pomocy zdrowotnej (w tym wsparcie psychologiczne) i sanitarnej dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierząt podczas i po ustąpieniu zjawiska powodzi.
 • Gromadzenie i udostępnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym wujednoliconej formie i zakresie na obszarze całego kraju.
 • Analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i rekomendacje zmian

Ponadto wojewoda jest odpowiedzialny za działania z zakresu zarządzania kryzysowego bezpośrednio przed, w trakcie powodzi i w fazie powrotu do normalności, w tym dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, także zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, zagrożeniom środowiska oraz zapobiegania klęskom żywiołowym (ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). W zakresie planowania w ochronie powodziowej opiniuje projekty wstępnej oceny ryzyka powodziowego, uzgadnia projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego oraz uzgadnia projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uzgadnia również program realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. Uwzględnia obszary szczególnego zagrożenia powodzią w decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Pytanie nr 13. Czy w sporządzanych aktualnie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniamy granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią z map zagrożenia powodziowego opublikowanych 22 października 2020 r. czy ze studiów ochrony przeciwpowodziowej (art. 549 Prawa wodnego). Mapy zagrożenia powodziowego nie zostały przekazane Prezydentom miast zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawa Wodnego w wersji elektronicznej, jedynie opublikowane na Geoportalu. Kiedy miastom zostaną przekazane mapy zagrożenia powodziowego zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawa Wodnego? W 2015 r. mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym były przekazane oficjalnym pismem i od tego momentu stosowane przez Prezydentów miast. 
W myśl art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Z powyższego wynika, że możliwość zastosowania określonych przepisów, co do zasady, uzależniona jest m.in. od ich ogłoszenia – co pozwala adresatom tych norm się z nimi zapoznać i je stosować. W związku z powyższym odpowiednio odnosząc przedmiotową zasadę do opracowań eksperckich jakie stanowią mapy zagrożenia powodziowego, można przyjąć, że odwoływanie się do ich postanowień przez organy administracji publicznej w przypadku konkretnej sprawy mającej wpływ na sferę praw i wolności obywatelskich, z uwagi na ustawowy obowiązek ich ogłoszenia, de facto uzależnia możliwość ich stosowania, co do zasady, co najmniej od ich ogłoszenia, podania do wiadomości (w sposób najbardziej właściwy przez zamieszczenie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej). Powyższe pozwoli także zrealizować w ramach prowadzonej sprawy administracyjnej – zasadę udzielania informacji. Odnosząc się do art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, należy wskazać, że przedmiotowa regulacje nie przesądza o rozpoczęciu „obowiązywania” nowych map, a jedynie wskazuje na termin utraty ważności dotychczasowych dokumentów – studiów ochrony przeciwpowodziowej. Należy wskazać, że przedmiotowe dokumenty po utracie ich ważności, co do zasady, nie powinny stanowić podstawy wydawania rozstrzygnięcia, co może stanowić o ewentualnej wadliwości takich rozstrzygnięć. W myśl art. 171 ust. 4 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie Minister Infrastruktury) przekazuje mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji elektronicznej właściwym organom (w tym m.in. właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast). Wysyłka map przez Ministerstwo Infrastruktury poszczególnym jednostkom JST jest obecnie realizowana.

Pytanie nr 14. Jakie działania zaproponowano do realizacji dla rzeki Rawy na odcinku od ujścia do rzeki Brynicy a ujściem Leśnego Potoku w 2021 roku.
W aPZRP nie zaplanowano działań dla rzeki Rawy na odcinku od ujścia do rzeki Brynicy a ujściem Leśnego Potoku w 2021 roku.

Pytanie nr 15. Jednocześnie proszę o podanie przyczyny braku planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla rzeki Mlecznej na obszarze miasta Katowice.           
Brak planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla rzeki Mleczna na obszarze miasta Katowice wynika z nie przypisania tego odcinka rzeki Mlecznej do obszarów problemowych. Zgodnie z metodyką projektu aPZRP obszary problemowe zostały wyznaczane dla miejsc, dla których powstały mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, wynikające z wniosków produktu aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Dla rzeki Mlecznej mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w 2 cyklu planistycznym zostały opracowane w km od 0 do 8,5, poza obszarem miasta Katowice. W związku z powyższym, a także ze względu na brak zgłaszanych istotnych problemów dla tego cieku, plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla rzeki Mleczna w Katowicach nie zostały opracowane.

Pytanie nr 16. Prosimy o zwrotne udzielenie informacji o zestawieniu planowanych inwestycji i działań oraz harmonogramu ich realizacji, przewidzianych w projekcie PZRP (na dzień 22.12.2020) na terenie Gminy Zielonki woj. małopolskie.
Na terenie Gminy Zielonki w projekcie aPZRP planowane są cztery działania techniczne zestawione poniżej. Termin realizacji działań zaplanowano na lata 2022 – 2027.

 • Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+340
 • Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+810
 • Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400
 • Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w formie indywidualnych zabezpieczeń zabudowań w strefie zalewowej wzdłuż rzeki Prądnik w msc. Zielonki, w gm. Zielonki

Zaplanowano również szereg działań nietechnicznych dotyczących całego regionu wodnego Górnej Zachodniej Wisły lub całego obszaru dorzecza Wisły jak np.:

 • Budowa regionalnego systemu prognozowania powodzi wraz z wdrożeniem algorytmów optymalizacji sterowania zbiornikami i polderami
 • Szczegółowa analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Wdrożenie monitoringu oraz sterowania systemowego obiektów hydrotechnicznych znajdujących się w Regionie Wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Opracowanie planów ewakuacji ludności ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności w obszarach problemowych, w których pomimo realizacji działań technicznych pozostaje ryzyko powodziowe.

Pytanie nr 17. Kiedy zostanie podpisana międzynarodowa umowa/porozumienia dotycząca współpracy transgranicznej pomiędzy RP a Federacją Rosyjską (oczywiście dot. wód oraz cieków wodnych) jak można planować jakiekolwiek prace bez „drugiej strony”?
Formalnie współpraca z Federacją Rosyjską w dziedzinie gospodarki wodnej prowadzona jest na podstawie Porozumieniu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonym w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r. Porozumienie to obowiązuje na zasadzie sukcesji i podlega automatycznemu przedłużaniu o kolejne pięcioletnie okresy. Wdrażanie ww. porozumienia jest niewystarczające i niezadowalające, gdyż strona rosyjska nie wykazuje praktycznego zainteresowania jego realizacją. Problemy notowane na polsko-rosyjskich wodach granicznych dotyczą m.in. szkód powodowanych przez zatamowanie swobodnego przepływu wód, czego wynikiem jest czasowe podtapianie niektórych pól po stronie polskiej.

Aktualnie współpraca ze stroną rosyjską w zakresie wód transgranicznych wymaga ponownego sformalizowania, ustanowienia nowych ram prawnych i organów współpracy. Od 1992 r. podejmowano rozmowy w sprawie uzgodnienia nowego porozumienia międzyrządowego o współpracy na wodach granicznych, niestety negocjacje nie powiodły się i w rezultacie zostały zawieszone, z uwagi na brak zgody strony rosyjskiej na objęcie umową morskich wód granicznych.

W chwili obecnej celowe jest rozpoczęcie negocjacji nowego tekstu umowy. Istnieje potrzeba podjęcia realnej współpracy w zakresie ochrony wód transgranicznych, melioracji terenów przygranicznych, ochrony rezerwatów wodnych w strefie przygranicznej, opracowania i podjęcia realizacji wspólnych planów gospodarki wodnej na wodach granicznych, zorganizowania wspólnego systemu zapobiegania nadzwyczajnym zanieczyszczeniom na wodach granicznych i zwalczania ich oraz zapewnienia konsultacji i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mających wpływ na zasoby wód granicznych. Zawiązanie takiej współpracy przyczynić się może nie tylko do stworzenia systemu rozwiązywania istotnych problemów na terenach przygranicznych, ale także do rozwoju tych terenów.

Zainicjowanie rozmów ze stroną rosyjską na tematy współpracy na wodach transgranicznych wymaga przede wszystkim przygotowania na gruncie dyplomatycznym i politycznym, przez właściwe służby podlegające ministrowi ds. zagranicznych. Bez odpowiedniej podstawy jaką są właściwe stosunki międzynarodowe nie jest możliwe rozpoczęcie rozmów mających na celu podpisanie międzyrządowej umowy o współpracy na wodach transgranicznych. Platformą do planowania działań na wodach transgranicznych w polsko – rosyjskiej strefie przygranicznej mogą być umowy międzynarodowe. Zarówno Polska, jak i Rosja są stronami innych umów międzynarodowych, np. Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych czy Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

Pytanie nr 18. Jeżeli zostanie uruchomiony Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027 to kto będzie mógł reprezentować jako strona ew ww zakresie działań( w roku 2018 nikt nie potrafił wskazać takiej „Instytucji” włącznie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) nie wykorzystane zostały środki finansowe z ww Programu.
Zgodnie z Prawem wodnym, za realizację współpracy międzynarodowej i umów międzynarodowych w zakresie gospodarki wodnej odpowiada minister właściwy ds. gospodarki wodnej, którym aktualnie jest Minister Infrastruktury. Wobec powyższego zasadnym wydaje się, aby Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, czyli przedstawiciele MFiPR RP wystąpili do MI z prośbą o wyznaczenie osoby do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w razie konieczności.

Pytanie nr 19. Na granicy powiatu kętrzyńskiego w pasie granicznym podtopienia trwają czasem około 6 miesięcy co bardzo utrudnia gospodarkę rolną jak również ma duży wpływ na degradację infrastruktury drogowej itp., oraz pracy Straży Granicznej podczas wykonywania przez nią czynności związanych z ochroną granicy RP , która jest jednocześnie granicą UE ( funkcjonariusze muszą czasem brodzić w wodzie po tzw „szyje”….
Powiat Kętrzyński zlokalizowany jest w regionie wodnym Łyny i Węgorapy na obszarze dorzecza Pregoły. W przedmiotowym pasie granicznym nie wykonywano analiz ryzyka w ramach aPZRP dla obszaru dorzecza Pregoły.

Pytanie nr 20. Wszelkiego rodzaju prace, które „powinny” być wykonane jak najszybciej powinny być uzgodnione już w bieżącym roku z RDOŚ w Olsztynie. Czy takie zostały zaplanowane ??
Wszystkie planowane prace realizowane są zgodnie z założonymi harmonogramami, uwzględniając wszystkie wymagane procedury, w tym również uzgodnienia z RDOŚ. Planowane działania znajdują się na różnym etapie zaawansowania.

Pytanie nr 21. Jaki jest program prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie aPZRP ? Rozumiem, że społeczeństwo pozna te plany już 22 grudnia i będzie mogło zareagować na ich zapisy w okresie pół roku od ich opublikowania. Czy tak? Pytanie wynika z doświadczenia, jakie mieliśmy w 2019 roku: najpierw odbyły się konsultacje z wybranymi ekspertami od hydrotechniki, potem ekologami, potem z samorządami i nielicznymi organizacjami społecznymi i dopiero jedna z organizacji zaalarmowała mieszkańców regionu o planach inwestycyjnych dotyczących terenu, na którym mieszkają!!!
Dokumenty zostaną podane do publicznej wiadomości dla wszystkich interesariuszy m.in. na stronie internetowej projektu: www.stoppowodzi.pl w dniu 22 grudnia 2020 r. Uwagi, w formie elektronicznej, papierowej czy ustnie do protokołu zgłaszać będzie można do dnia 22 czerwca 2021 r. Szczegóły dotyczące formy zgłaszania uwag dostępne będą na stronie projektu. Informacje o dedykowanych spotkaniach konsultacyjnych (ich formule, terminie rejestracji) będą także podawane na powyższej stronie. Po przeprowadzonych konsultacji zostaną zebrane i rozpatrzone wszystkie uwagi i wnioski. Po ich analizie zostanie upubliczniony sposób rozpatrzenia wszystkich nadesłanych uwag i wniosków.

Pytanie nr 22. Czy wskazane lokalizacje inwestycji hydrotechnicznych dotyczących regionu Ziemi Kłodzkiej uwzględniały unikalną wartość środowiska kulturowego, które zostanie bezpowrotnie zniszczone w trakcie tych inwestycji?
W projekcie aPZRP nie wskazano lokalizacji nowych budowli przeciwpowodziowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej, a jedynie zapisano potrzebę sporządzenia w II cyklu planistycznym koncepcji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej”. Niniejsze działanie znajduje się na liście ostatecznych działań wskazanych dla dorzecza Odry z oznaczeniem/kodem E_SO_004. Wskazany termin realizacji w/w działania to okres 01.01.2022 – 30.12.2028. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania jest RZGW we Wrocławiu.

Pytanie nr 23. Jak ma się polityka Wód Polskich odnośnie ochrony przeciwpowodziowej do polityki Lasów Państwowych, które w ostatnich latach kilkukrotnie zwiększyły wycinkę lasów górskich, osłabiając tym samym ich zdolność retencyjną? Czy Wody Polskie będą ściśle współpracować z Lasami Państwowymi w celu odmiennego traktowania lasów górskich? O ochronie gruntów leśnych mówi np. sprawozdanie z konferencji z 17.10 br.
Wody Polskie w ramach opracowania projektu PPSS podejmowały kontakt z Lasami Państwowymi na etapie wskazania działań związanych z retencja na terenach leśnych. Niniejsza współpraca będzie kontynuowana nad pracami aPZRP.

Pytanie nr 24. W czerwcu tego roku po intensywnych opadach deszczu doszło w Kłodzku do podtopień, które nie były spowodowane przez rzekę, ale przez powierzchniowy spływ wód deszczowych z ulic, placów, podwórzy. Jakie konkretne działania zostały zaplanowane, żeby zwiększyć retencyjność terenu miejskiego, żeby takie sytuacje nie powtórzyły się?
Wykonawca zaproponował realizację tzw. działań horyzontalnych, które zgodnie z założeniami powinny być realizowane na terenie całego kraju. Wykonawca nie wskazał konkretnych lokalizacji tych działań. Wśród działań horyzontalnych znalazły się również działania mające na celu ochronę i zwiększenie retencji, w tym na obszarach miejskich. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ochrona przed powodzią jest zadaniem nie tylko Wód Polskich ale również administracji rządowej i samorządowej.

Pytanie nr 25. Inwestycje hydrotechniczne należą do bardzo kosztownych. Zdziwienie moje budzi zatem brak koordynacji rozwiązań podyktowanych ochroną przed powodzią z ochroną przed suszą. Czy Polskę jako kraj stać na budowanie zbiorników, w których „trzyma się powietrze” (zbiorniki suche), a nawet wodę (zbiorniki mokre,) a nie stać na zbiorniki mokre, których umiejscowienie pozwala wykorzystać retencjonowana wodę do nawadniania obszarów rolniczych (występujących zwykle w niższych partiach gór czy też terenów przyległych)!?
Wody Polskie realizują zarówno projekt aktualizacji planu zarządzani ryzykiem powodziowym, jak i projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. W obu dokumentach wskazuje się na potrzebę zwiększania retencji wód, w tym zatrzymywaniu wód w miejscu ich opadu. Szereg działań planowanych i realizowanych przyczynia się zarówno do ochrony przed powodzią, jak i suszą. Od początku realizacji obu projektów, Wody Polskie wskazują na potrzebę spojrzenia na oba te zjawiska łącznie i realizację działań, które będą ze sobą komplementarne. W projekcie PPSS wskazano np. działanie Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Działanie to polegać będzie na przeprowadzeniu weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (w tym w zbiornikach suchych) z jednoczesnym uwzględnieniem celów przeciwdziałania skutkom suszy celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Przeprowadzenie weryfikacji daje podstawę do zmiany funkcjonowania obiektu, w tym jego przebudowy w kontekście zwiększania zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i podziemnych, bez istotnego pogorszenia efektów innych zadań pełnionych przez te obiekty.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że z analiz zagrożenia przeciwpowodziowego, może wyniknąć iż najbardziej zasadnym będzie budowanie suchego zbiornika, który ma większą zdolność zatrzymania wody, niż zbiornik częściowo wypełniony wodą.

Pytanie nr 26. Pokazane 4 etapy ochrony przeciwpowodziowej powinny być tożsame z etapami z zarządzania kryzysowego (siatka bezpieczeństwa w PZK): zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa.
Jest wiele określeń etapów zarządzania kryzysowego. Etapy przedłożone w prezentacji są zgodne z podejściem wynikającym z Dyrektywy Powodziowej i dokumentów towarzyszących. Natomiast, co do zasady wszystkie określenia są zbieżne.

Pytanie nr 27. Nawet wybrzeża klifowe wys. do ok. 70 m n.p.m są w obszarze zalewowym ?
Obszary wybrzeża zostały wskazane jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, a tym samym rekomendowane do przeprowadzenia analiz szczegółowych w ramach opracowania map zagrożenia powodziowego. Dopiero mapy wskazały konkretne obszary zagrożenia powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego dostępne są na stronie www.wody.isok.gov.pl.

Pytanie nr 28. Jaka jest procedura aktualizacji tych map ?
Szczegóły dotyczące przeprowadzonych prac analitycznych w ramach przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dostępne są na stronie: https://powodz.gov.pl/pl/mapy  – Mapy II cykl planistyczny (2016-2021).

Pytanie nr 29. Czy przewiduję się międzynarodowe umowy/porozumienia dotyczące wspólnych działań w zakresie współpracy na wodach
Polska ma podpisanych cały szereg istniejących już umów międzynarodowych i porozumień o współpracy międzynarodowej. Działają m.in. dwustronne Komisje ds. wód granicznych i trójstronna (Międzynarodowa Komisja dla Ochrony Odry przed zanieczyszczeniami).

Pytanie nr 30. Czy niedawno opublikowane MZP są obowiązkowe dla projektantów czy dopiero dokumentem planistycznym jest PZRP?
Zaktualizowane mapy zostały w dniu 22 października 2020 r. oficjalnie opublikowane przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, zatem są dokumentem już obowiązującym i powinny być wykorzystywane w realizowanych pracach i przygotowaniu dokumentów planowania przestrzennego.

Pytanie nr 31. Interesuje mnie współpraca z Federacją Rosyjską która jest obecnie granicą UE?
Formalnie współpraca z Federacją Rosyjską w dziedzinie gospodarki wodnej prowadzona jest na podstawie Porozumieniu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonym w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r. Porozumienie to obowiązuje na zasadzie sukcesji i podlega automatycznemu przedłużaniu o kolejne pięcioletnie okresy. Wdrażanie ww. porozumienia jest niewystarczające i niezadowalające, gdyż strona rosyjska nie wykazuje praktycznego zainteresowania jego realizacją. Problemy notowane na polsko-rosyjskich wodach granicznych dotyczą m.in. szkód powodowanych przez zatamowanie swobodnego przepływu wód, czego wynikiem jest czasowe podtapianie niektórych pól po stronie polskiej.

Aktualnie współpraca ze stroną rosyjską w zakresie wód transgranicznych wymaga ponownego sformalizowania, ustanowienia nowych ram prawnych i organów współpracy. Od 1992 r. podejmowano rozmowy w sprawie uzgodnienia nowego porozumienia międzyrządowego o współpracy na wodach granicznych, niestety negocjacje nie powiodły się i w rezultacie zostały zawieszone, z uwagi na brak zgody strony rosyjskiej na objęcie umową morskich wód granicznych.

W chwili obecnej celowe jest rozpoczęcie negocjacji nowego tekstu umowy. Istnieje potrzeba podjęcia realnej współpracy w zakresie ochrony wód transgranicznych, melioracji terenów przygranicznych, ochrony rezerwatów wodnych w strefie przygranicznej, opracowania i podjęcia realizacji wspólnych planów gospodarki wodnej na wodach granicznych, zorganizowania wspólnego systemu zapobiegania nadzwyczajnym zanieczyszczeniom na wodach granicznych i zwalczania ich oraz zapewnienia konsultacji i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mających wpływ na zasoby wód granicznych. Zawiązanie takiej współpracy przyczynić się może nie tylko do stworzenia systemu rozwiązywania istotnych problemów na terenach przygranicznych, ale także do rozwoju tych terenów.

Zainicjowanie rozmów ze stroną rosyjską na tematy współpracy na wodach transgranicznych wymaga przede wszystkim przygotowania na gruncie dyplomatycznym i politycznym, przez właściwe służby podlegające ministrowi ds. zagranicznych. Bez odpowiedniej podstawy jaką są właściwe stosunki międzynarodowe nie jest możliwe rozpoczęcie rozmów mających na celu podpisanie międzyrządowej umowy o współpracy na wodach transgranicznych. Platformą do planowania działań na wodach transgranicznych w polsko – rosyjskiej strefie przygranicznej mogą być umowy międzynarodowe. Zarówno Polska, jak i Rosja są stronami innych umów międzynarodowych, np. Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych czy Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

Pytanie nr 32. Chodzi mi o projekty techniczne – inny jest sposób przygotowania dokumentacji projektowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Rozumiem zatem, że projektowaniu i przygotowaniu operatów wodnoprawnych mamy już odnosić się do MZP, nie czekać na PZRP?
To MZP przedstawiają informacje dotyczące precyzyjnych zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego, dlatego to mapy są wiodącym dokumentem prezentującym tę informację. W związku z tym przy przygotowywaniu dokumentów projektowych należy brać pod uwagę aktualnie opublikowane w dniu 22 października 2020 r. nowe mapy zagrożenia powodziowego. Jednakże należy pamiętać, że to PZRP analizują wskazane obszary zagrożenia i ryzyka i w dalszej kolejności rekomendują właściwe rozwiązania, które to ryzyko możliwie ograniczą.

Do czasu przyjęcia zaktualizowanych PZRP, obowiązują PZRP przyjęte w formie rozporządzenia Rady Ministrów w 2016 r.

Pytanie nr 33. Czy na mapach zagrożenia powodziowego zaznaczono lokalizację wszystkich wałów przeciwpowodziowych?
W ramach Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” przeprowadzono weryfikację przebiegu wałów przeciwpowodziowych, z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, częściowo pomiarów geodezyjnych oraz informacji z poszczególnych RZGW. Jakość i kompletność danych o wałach przeciwpowodziowych zależy w dużej mierze od informacji przekazanych z właściwych RZGW. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawione są inwestycje zrealizowane do końca 2019 r.

Pytanie nr 34. Obecnie obowiązują PZRP przyjęte w formie rozporządzenia Rady Ministrów w 2016 r. – czy zawarte tam projektowane obwałowania należy uwzględnić w aktualizowanym dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Czy w dokumencie powinno się uwzględnić także strefę ochronną 50 m od obwałowania?
Zgodnie z art. 10 pkt 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej studium) określa się uwarunkowania wynikające w szczególności z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. W studium określa się również obszary szczególnego zagrożenia powodzią, który to obowiązek wynika z art. 10 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy. Należy podkreślić, że w toku postępowania uzgadniającego, projekt studium uzgadniany jest z właściwym dyrektorem PGW Wody Polskie RZGW. Organ Wód Polskich w toku postępowania uzgodnieniowego dokonuje m.in. analizy zgodności wskazanych w studium, kierunków zagospodarowania z działaniami określonymi w PZRP. W przypadku gdy planowany kierunek zagospodarowania narusza ustalenia PZRP, organ Wód Polskich zobowiązany jest odmówić uzgodnienia projektu studium na gruncie art. 166 ust. 10 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Co do strefy 50m nie ma takiego wymogu, ale należy pamiętać, że art. 176 PW zawiera katalog zakazów, które tam obowiązują stąd strefa ta stanowi dodatkowy element informacyjny.

Pytanie nr 35. Gdzie można znaleźć wstępną uaktualnioną listę inwestycji do realizacji?
Ostateczna lista działań aPZRP dla poszczególnych dorzeczy jest dostępna na stronie www.stoppowodzi.pl.

Pytanie nr 36. Czy mówiąc „środowisko” (wymagające rozpoznania przez planowaniem inwestycji ingerujących i niszczących stan obecny) projektanci i inwestor mają na myśli tylko środowisko przyrodnicze? Co ze środowiskiem kulturowym – zabytkami i krajobrazami, które będą zniszczone zaplanowanymi inwestycjami hydrotechnicznymi?
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektów planów zostaną opracowane prognozy oddziaływania na środowisko, gdzie zgodnie z ustawą zostaną określone przewidywane oddziaływania na zabytki i dobra materialne. W trakcie procesu wskazywania potencjalnych lokalizacji nowych działań, brano pod uwagę obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, obiektu kultu religijnego.

Dziedzictwo kulturowe uwzględniane jest przede wszystkim na etapie analizy rozkładu ryzyka przestrzennego, prowadzącego do wyłonienia obszarów problemowych, na których skupiono analizy w ramach aPZRP. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest także elementem monitoringu wdrożenia planów i ten element także był oceniany w ramach oceny postępów wdrożenia pierwszych PZRP.

Pytanie nr 37. Kto będzie reprezentował Beneficjenta z naszej strony w przypadku uruchomienia środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027 w zakresie gospodarki wodnej w rejonie transgranicznym. Boimy się ażeby nie powtórzyła się sytuacja z 2018 roku kiedy to nikt nie potrafił wskazać instytucji mającej do tego legitymację prawną?
Zgodnie z Prawem wodnym, za realizację współpracy międzynarodowej i umów międzynarodowych w zakresie gospodarki wodnej odpowiada minister właściwy ds. gospodarki wodnej, którym aktualnie jest Minister Infrastruktury. Wobec powyższego zasadnym wydaje się, aby Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, czyli przedstawiciele MFiPR RP wystąpili do MI z prośbą o wyznaczenie osoby do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w razie konieczności.

Pytanie nr 38. Czy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniamy granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią z map zagrożenia powodzią opublikowanych 22 października 2020 r. czy ze studiów ochrony przeciwpowodziowej (art. 549 Prawa Wodnego). Mapy zagrożenia powodzią nie zostały przekazane gminom zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawa Wodnego w wersji elektronicznej, jedynie opublikowane na Geoportalu.
W myśl art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Z powyższego wynika, że możliwość zastosowania określonych przepisów, co do zasady, uzależniona jest m.in. od ich ogłoszenia – co pozwala adresatom tych norm się z nimi zapoznać i je stosować. W związku z powyższym odpowiednio odnosząc przedmiotową zasadę do opracowań eksperckich jakie stanowią mapy zagrożenia powodziowego, można przyjąć, że odwoływanie się do ich postanowień przez organy administracji publicznej w przypadku konkretnej sprawy mającej wpływ na sferę praw i wolności obywatelskich, z uwagi na ustawowy obowiązek ich ogłoszenia, de facto uzależnia możliwość ich stosowania, co do zasady, co najmniej od ich ogłoszenia, podania do wiadomości (w sposób najbardziej właściwy przez zamieszczenie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej). Powyższe pozwoli także zrealizować w ramach prowadzonej sprawy administracyjnej – zasadę udzielania informacji. Odnosząc się do art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne należy wskazać, że przedmiotowa regulacje nie przesądza o rozpoczęciu „obowiązywania” nowych map, a jedynie wskazuje na termin utraty ważności dotychczasowych dokumentów – studiów ochrony przeciwpowodziowej. Należy wskazać, że przedmiotowe dokumenty po utracie ich ważności, co do zasady, nie powinny stanowić podstawy wydawania rozstrzygnięcia, co może stanowić o ewentualnej wadliwości takich rozstrzygnięć. W myśl art. 171 ust. 4 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie Minister Infrastruktury) przekazuje mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji elektronicznej właściwym organom (w tym m.in. właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast).

Pytanie nr 39. To jest wymijająca odpowiedź na pyt. o środowiska. Pytam o metodykę, a nie o rezultaty planistyczne. Metodyka została przygotowana i jest stosowana.
Metodyka aPZRP dostępna jest na stronie www.stoppowodzi.pl.

Pytanie nr 40. Kiedy gminom zostaną przekazane mapy zagrożenia powodzią zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawa Wodnego.
Obecnie trwa procedura wysyłki MZP i MRP prowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiada za dział gospodarka wodna. Dostarczenie map do JST z obszaru województwa mazowieckiego planowane jest do końca 2020 r.

Pytanie nr 41. Czy ziemia kłodzka jest obszarem problemowym, obszarem pilnej interwencji?
Tak, Kotlina Kłodzka została wyznaczona jako Obszar Problemowy, wymagający realizacji działań redukujących ryzyko powodziowe.

Pytanie nr 42. Czy aktualizacja Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym obejmuje również zarzadzanie ryzykiem od powodzi sztormowej (od strony morza) ?
Aktualizacja PZRP, zgodnie z art. 173 ust. 3 i ust. 22 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne uwzględnia aktualizację PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy – Prawo wodne projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Pytanie nr 43. Czy wśród proponowanych działań są działania polegające na regulacji odpływów z obszarów „zmeliorowanych”, np. budowa zastawek na rowach?
Wśród proponowanych typów działań jest szereg działań mających na celu kształtowanie zasobów wodnych na ciekach oraz kanałach czy rowach. Z wszystkimi zaproponowanymi działaniami można zapoznać się na stronie www.stoppowodzi.pl, a dokładnie w poddanych do konsultacji społecznej projektach aPZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy.

Pytanie nr 44. np. jakie działania nietechniczne mogą zwiększyć retencję leśną?         
Działania dotyczące utrzymania i zwiększenia retencyjności leśnej są rekomendowane w aPZRP. Szczegóły dostępne są w projektach aPZRP opublikowanych na stronie www.stoppowodzi.pl od dnia 22 grudnia 2020 r.

Pytanie nr 45. Czy wiadomo coś o wykonaniu podniesienia wałów na rzece Białej Tarnowskiej w Tuchowie?
Zadanie znajduje się na ostatecznej liście działań w projekcie aPZRP dla obszaru dorzecza Wisły dla RW Górnej Zachodniej Wisły.

Pytanie nr 46. Proszę o informację na temat ujęcia budowy zbiornika Kotlarnia w aktualizacji listy inwestycji.
Działanie pt. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce” znajduje się na liście działań w projekcie aPZRP oznaczone jako PPI_350.

Pytanie nr 47. UG Sztutowo mam pytanie od mieszkańców gminy. Czy wrota które są robione w chwili obecnej na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie przy cofce z zalewu wiślanego nie zaleje mieszkańców gminy Sztutowo po ich zamknięciu aby uratować POW?
W ramach aPZRP nie analizowano zagrożenia i ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, do których należy Zalew Wiślany. Prace te będą objęte osobnym projektem – Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (aPZRPM). Ponadto, na listach działań aPZRP od strony rzek nie było inwestycji dotyczących budowy wrót na Wiśle Królewieckiej, ani Szkarpawie. Natomiast działanie pn. Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze zostało wskazane jako właściwe dla projektu aPZRPM i znajduje się w załączniku z listą działań do aPZRPM z MI – Dep. Gospodarki Morskiej. Będzie ono zatem przedmiotem analizy projektu aPZRPM.

Pytanie nr 48. W określeniu działań W1 „miękkich” łączących działania nietechniczne i techniczne znajdują się zbiorniki suche, w działaniach W2 „twardych”- zbiorniki wielofunkcyjne. To kryterium „łagodzi” oddziaływanie zbiornika suchego jako nieinwazyjnego- nie twardego oddziaływania. To niebezpieczny, nierzetelny błąd metodologiczny. Zbiorniki suche powinny być wymieniane w p.W2-po stronie działań twardych, inwazyjnych.
Do tzw. wariantu „twardego” włączono działania techniczne o najbardziej inwazyjnym charakterze (np. zbiorniki wielofunkcyjne) czy działania techniczne o mniejszej inwazyjności lecz związane z transferem ryzyka powodziowego (budowa wałów przeciwpowodziowych).

Z kolei w tzw. wariancie „miękkim” znalazły się działania nietechniczne oraz działania techniczne o mniejszej inwazyjności. Do wariantu „miękkiego” zaliczono również działanie w postaci budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowe. Suche zbiorniki nie należą do działań technicznych, które w ogóle nie wpływają negatywnie na warunki hydromorfologiczne. Zmiany parametrów hydromorfologicznych są jednak daleko mniejsze niż w przypadku zbiorników wielofunkcyjnych, których podobnie jak zbiorniki suche służą zwiększeniu retencji powodziowej.

Nie oznacza to jednak, iż w aPZRP założono, iż suche zbiorniki są działaniami nieinwazyjnymi, które nie wpływają na parametry hydromorfologiczne cieków. W ramach analiz wariantowych w obszarach problemowych dokonano w szczególności oceny wpływu realizacji zbiorników na parametry hydromorfologiczne aJCWP, która potwierdza założenia o umiarkowanym wypływie suchych zbiorników na warunki hydromorfologiczne. W ramach analiz środowiskowych aPZRP dokonano porównanie obliczonego wskaźnika Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego (HIRk) aktualnie i po wdrożeniu działania dla poszczególnych aJCWP. Zmiana wskaźnika HIRk w przypadku suchych zbiorników w dorzeczu Odry generalnie nie przekraczała 0,1 i nie wskazywała na obniżenie oceny klasy parametrów hydromorfologicznych. Występowały także suche zbiorniki (małe w skali aJCWP), w przypadku których nie stwierdzono zmiany wartości składowych wskaźnika HIRk po wdrożeniu działania.

W przypadku zbiorników wielozadaniowych ze stałym piętrzeniem wody, zmiana wskaźnika HIRk wynosiła ok. 0,3 i wskazywała ryzyko obniżenia oceny klasy parametrów hydromorfologicznych.

Pytanie nr 49. Z odpowiedzi Moderatora na pytanie dot. środowiska kulturowego wynika, że krajobrazy i zabytki niszczonego inwestycjami hydrotechnicznymi nie zostały w analizach uwzględnione. Dlaczego tego Państwo nie napiszecie wprost. Przecież PGW WP głoszą transparentność działań.
Dziedzictwo kulturowe jest uwzględniane na wielu etapach analiz. Natomiast jest jednym z elementów ocenianych przy lokalizacji i doborze działań służących ochronie przeciwpowodziowej.

Pytanie nr 50. Kiedy zostanie oddany do użytku pierwszy zbiornik przeciwpowodziowy na terenie Kotliny Kłodzkiej oraz kolejne.
Na terenie Kotliny Kłodzkiej obecnie wykonywane są cztery suche zbiorniki retencyjne, których zakończenie budowy planowane jest na rok 2023.

Pytanie nr 51. Czy działania w zakresie ochrony przed powodzią są skoordynowane z ochroną przed suszą? Wnioski dot. np. umieszczenia zbiorników retencyjnych mogą być dla różnych podejść zasadniczo różne.
Przygotowanie aPZRP wymagało koordynacji z planem przeciwdziałania skutkom suszy. Działania rekomendowane w PPSS był analizowane także pod kątem ochrony przeciwpowodziowej.

Pytanie nr 52. W jaki sposób oceniono skuteczność w redukcji potencjalnych strat powodziowych i ekonomiczną zasadność realizacji inwestycji technicznych, jeżeli nie wszystkie warianty zostały zamodelowane hydraulicznie?
Dla celu 2 aPZRP („Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego”) warianty zidentyfikowane w obszarach problemowych o najwyższym poziomie ryzyka powodziowego, zawierające działania techniczne, zostały poddane modelowaniu hydraulicznemu, a następnie poddano je analizom ekonomicznym.

Pytanie nr 53. Odnośnie środowiska: Moderator napisał, że było uwzględniane dziedzictwo, które będzie chronione (tak stanowi metodyka), a nie to, które ulegnie zniszczeniu. Proszę zapoznać się z metodyką opracowywania PZRP.
Dziedzictwo kulturowe jest uwzględniane na wielu etapach analiz. Natomiast jest jednym z elementów ocenianych przy lokalizacji i doborze działań służących ochronie przeciwpowodziowej.

Pytanie nr 54. Proszę w projekcie PZRP, który zostanie udostępniony 22.12.2020, o podanie harmonogramie realizacji inwestycji/działań przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Zielonki woj. małopolskie.
Na terenie Gminy Zielonki w projekcie aPZRP planowane są cztery działania techniczne zestawione w poniższej tabeli. Termin realizacji działań zaplanowano na lata 2022 – 2027.

 • Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+340
 • Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+810
 • Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400
 • Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w formie indywidualnych zabezpieczeń zabudowań w strefie zalewowej wzdłuż rzeki Prądnik w msc. Zielonki, w gm. Zielonki

Zaplanowano również szereg działań nietechnicznych dotyczących całego RW Górnej Zachodniej Wisły lub całego dorzecza Wisły jak np.:

 • Budowa regionalnego systemu prognozowania powodzi wraz z wdrożeniem algorytmów optymalizacji sterowania zbiornikami i polderami
 • Szczegółowa analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Wdrożenie monitoringu oraz sterowania systemowego obiektów hydrotechnicznych znajdujących się w Regionie Wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Opracowanie planów ewakuacji ludności ze szczególnym uwzględnieniem osób oograniczonej mobilności w obszarach problemowych, w których pomimo realizacji działań technicznych pozostaje ryzyko powodziowe.

 

Pytanie nr 55. Skoro biorą Państwo pod uwagę opinie ekspertów, wezmą Państwo opinie przedstawione na konferencji , która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej w zeszłym roku, odnośnie ziemi kłodzkiej?
Wykonawca bierze pod uwagę opinię wielu ekspertów, w tym pracowników wyższych uczelni publicznych i innych jednostek badawczych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zostali zaangażowani w pracę nad tym dokumentem, w tym opinie zawarte na konferencjach organizowanych w ramach aktualizacji PZRP. Opinia ekspertów wygłoszona na przedmiotowej konferencji nie jest nam znana, ale zachęcamy aby jej autorzy zgłaszali uwagi i opinie w ramach trwających od dnia 22 grudnia 2020 r. półrocznych konsultacji społecznych.

Pytanie nr 56. Czy można otrzymać szczegółowe zapisy zaplanowanych działań dla poszczególnych dorzeczy Górnej Zachodniej Wisły? Interesują nas w szczególności: rzeki Białucha-Prądnik, Garliczka, Dłubnia.
Na terenie Gminy Zielonki w projekcie aPZRP planowane są cztery działania techniczne zestawione w poniższej tabeli. Termin realizacji działań zaplanowano na lata 2022 – 2027.

 • Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+340
 • Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+810
 • Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400
 • Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w formie indywidualnych zabezpieczeń zabudowań w strefie zalewowej wzdłuż rzeki Prądnik w msc. Zielonki, w gm. Zielonki

Zaplanowano również szereg działań nietechnicznych dotyczących całego RW Górnej Zachodniej Wisły lub całego dorzecza Wisły jak np.:

 • Budowa regionalnego systemu prognozowania powodzi wraz z wdrożeniem algorytmów optymalizacji sterowania zbiornikami i polderami
 • Szczegółowa analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Wdrożenie monitoringu oraz sterowania systemowego obiektów hydrotechnicznych znajdujących się w Regionie Wodnym Górnej-Zachodniej Wisły.
 • Opracowanie planów ewakuacji ludności ze szczególnym uwzględnieniem osób oograniczonej mobilności w obszarach problemowych, w których pomimo realizacji działań technicznych pozostaje ryzyko powodziowe.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym będą dostępne już 22 grudnia br. na stronie stoppowodzi.gov.pl. Rekomendujemy o zapoznanie się ze wskazanymi w projekcie PZRP działaniami, dostępne tam będą odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące konkretnych inwestycji.

Pytanie nr 57. Czy można otrzymać od Państwa zapisy zaplanowanych działań na rzece Mała Panew w gminie Kolonowskie np. rozbudowa obwałowań czy innych zabezpieczeń?
Na terenach położonych wzdłuż Małej Panwi w obrębie Gminy Kolonowskie na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego nie wyznaczono obszaru problemowego. W związku z tym nie zaplanowano działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na najbliższy okres objęty perspektywą aPZRP.

Pytanie nr 58. Dla Górnej Odry proszę o wyliczenia zasadności wyboru priorytetu inwestycji. Proszę o liczby nie metodykę. Np [m3] wody plus redukcję fali na Odrze- [cm}
Nie można podać konkretnych wartości redukcji przepływu na górnej Odrze (np. powyżej wod. Koźle), ponieważ zgodnie z Metodyką aktualizacji PZRP, poszukiwania i wariantowanie działań poddanych modelowaniu hydraulicznemu dotyczyło wyłącznie takich, które pośrednio lub bezpośrednio oddziaływują na obszary problemowe (OP), wyznaczone na podstawie analizy nowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Zaktualizowane w stosunku do I cyklu planistycznego mapy uwzględniające gospodarkę wodną prowadzoną na zbiorniku Racibórz Dolny wskazały, że w efekcie implementacji w modelach hydraulicznych zapisów Instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku, fale o prawdopodobieństwie przepływu 10, 1 oraz 0,2 % są skutecznie redukowane na całym odcinku Odry, nie generując większych start. W związku z powyższym nie wyznaczono tam OP, w efekcie czego nie było podstaw do tworzenia wariantów planistycznych zawierających działanie (lub grupy działań) poddanych w dalszym kroku procesowi modelowania.

Pytanie nr 59. W sąsiedniej gminie są obwałowania przy rzece mała Panew, które w zeszłym roku były modernizowane, natomiast w gminie Kolonowskie istnieje tylko 0,8 km wałów, a rzeka na terenie gminy ma kilkanaście km bez obwałowania, gdzie powódź 1997 i 2010 pokazały, że coraz większe obszary zurbanizowane są zalewane – razem z budynkami, nie tylko grunty rolne. Stąd były by wskazane budowy obwałowań wzdłuż rzeki tak jak jest to w gminie sąsiedniej – Ozimek.
Zgodnie z Metodyką aktualizacji PZRP, poszukiwania i wariantowanie działań poddanych modelowaniu hydraulicznemu dotyczyło wyłącznie takich, które pośrednio lub bezpośrednio oddziaływują na obszary problemowe (OP), wyznaczone na podstawie analizy nowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Zaktualizowane w stosunku do I cyklu planistycznego mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonane dla Małej Panwi nie dały podstaw do wyznaczenia OP w granicach gminy Kolonowskie, w związku z czym nie proponowano na tym obszarze działań, które można byłoby poddać modelowaniu hydraulicznemu ukazującemu redukcję obszaru objętego zalewem, a co za tym idzie obniżenie ryzyka powodziowego.

Pytanie nr 60. Kiedy będzie można wejrzeć w zapisy aPZRP?
Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym będą dostępne już 22 grudnia 2020 r. na stronie www.stoppowodzi.pl.

Oprócz Projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym już wkrótce na stronie www.stoppowodzi.pl znajdą się szczegółowe informacje dot. konsultacji społecznych aPZRP. Tryb spotkań konsultacyjnych będzie oczywiście zależy od aktualnych obostrzeń sanitarnych. W zależności od sytuacji – spotkania konsultacyjne odbędą się tradycyjnie – stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Pytanie nr 61. Wody Polskie doprowadziły, są w trakcie lub planują wprowadzić zmiany prawne pozwalające na zwolnienie z opłat Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe za gospodarowanie wodą w zamian za budowę na swoim terenie infrastruktury małej retencji?
Organem procedującym zmiany w ustawie Prawo wodne jest obecnie Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzialne za dział administracji – gospodarka wodna, w związku z powyższym pytanie należałoby skierować do Ministerstwa.

Pytanie nr 62. Czy w ramach planów ochrony przeciwpowodziowej powrócą Państwo do budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Stronie Śląskie i Lądek Zdrój?
W projekcie aPZRP nie wskazano lokalizacji nowych budowli przeciwpowodziowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej, a jedynie zapisano potrzebę sporządzenia w II cyklu planistycznym koncepcji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej”. Niniejsze działanie znajduje się na liście ostatecznych działań wskazanych dla dorzecza Odry z oznaczeniem/kodem E_SO_004. Wskazany termin realizacji w/w działania to okres 01.01.2022 – 30.12.2028. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania jest RZGW we Wrocławiu.

Pytanie nr 63. Czy rozważane są inne lokalizacje dla suchych lub mokrych zbiorników w gminach Lądek i Stronie śląskie?
W projekcie aPZRP nie wskazano lokalizacji nowych budowli przeciwpowodziowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej, a jedynie zapisano potrzebę sporządzenia w II cyklu planistycznym koncepcji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Kłodzkiej”. Niniejsze działanie znajduje się na liście ostatecznych działań wskazanych dla dorzecza Odry z oznaczeniem/kodem E_SO_004. Wskazany termin realizacji w/w działania to okres 01.01.2022 – 30.12.2028. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania jest RZGW we Wrocławiu.

Pytanie nr 64. Czy Wody polskie są otwarte na współpracę z podmiotami organizującymi spółki wodne w obszarach zlewniowych i projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwsuszowego – prosimy o wskazanie kontaktu do jednostki zajmującej się merytorycznie tego typu projektami.
Wody Polskie komunikują się ze spółkami wodnymi i otwarte są na wspólne działania. W przypadku chęci zawarcia porozumienia w sprawie wspólnych działań zachęcamy do kontaktu z właściwym miejscowo Zarządem Zlewni.

Pytanie nr 65. Kiedy rozpoczną się prace nad drugim etapem zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieków wodnych na terenie Ziemi Kłodzkiej obejmującego tereny wiejskie?
Prace mające zabezpieczyć przed powodzią tereny wiejskie położone nad ciekami na terenie Ziemi Kłodzkiej będą prowadzone przez Wody Polskie w miarę dostępnych środków zarówno w zakresie prac utrzymaniowych jak i inwestycyjnych w zakresie małej retencji.

Pytanie nr 66. Czy istnieją programy pomocowe związane z budową obiektów małej retencji?
Wody Polskie nie prowadzą programów dofinansowujących budowę obiektów małej retencji. Tego typu programy realizuje NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pytanie nr 67. Czy w ramach projektu poprawy infrastruktury nadrzecznej w obszarach miejskich Ziemi Kłodzkiej a w przyszłości na terenach wiejskich Wody Polskie są otwarte na partycypację w kosztach przebudowy lub poprawy infrastruktury mostowej. Czy w ramach wskazanych powyżej działań barierki wieńczące mury oporowe podlegające przebudowie są kosztem kwalifikowanym projektu.
Projekt aPZRP nie jest programem dofinansowującym realizację działań. A co za tym idzie nie będzie można zgłaszać wniosków o dofinansowanie jakichkolwiek działań ze środków projektu aPZRP, w związku z tym nie można mówić o kwalifikowalności kosztów realizacji jakichkolwiek działań. Co do zasady przebudowa infrastruktury mostowej należy do zadań samorządu oraz właścicieli obiektów mostowych.

Font Resize