Konsultacje aPZRP. Wnioski i działania dotyczące zlewni Prądnika.

W ramach trwających jeszcze do 22 września konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) do Wód Polskich wpłynęło szereg uwag i wniosków dotyczących  inwestycji planowanych w zlewni Prądnika. W wyniku konsultacji, RZGW w Krakowie w ramach Programu LIFE, zdecydował o działaniach spowalniających spływ wód powierzchniowych w zlewni Prądnika Korzkiewskiego. W planach jest natomiast budowa pozostałych trzech zbiorników retencyjnych.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że bezpieczeństwo powodziowe ma ogromne znaczenie dla mieszkańców wielu regionów Polski, w tym Małopolski. Podziękował przedstawicielom samorządów za dobrą współprace i zaznaczył, iż wspólne działania  mają ogromne znaczenie dla dobra mieszkańców i środowiska.

Wody Polskie dokonały analizy i modyfikacji założeń projektowych z poprzednich konsultacji. Wsłuchaliśmy się w propozycje przedstawione przez samorządy, dzięki czemu pierwotna propozycja działań została zmieniona na szereg innych, mniejszych działań, ale także dających gwarancję bezpieczeństwa powodziowego na tym terenie. Działania te będą opierać się na efektywnej poprawie bezpieczeństwa powodziowego, z poszanowaniem i zachowaniem zasad bioróżnorodności oraz ochroną lokalnego krajobrazu – zaznaczyła Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora. 

Plany budowy zbiornika wodnego w górnym odcinku rzeki Prądnik spotkały się ze sprzeciwem społecznym. Dodatkowo zmiany metodyczne w podejściu do obliczania przepływów wprowadzone przez wykonawcę zaktualizowanych map cyklu planistycznego spowodowały, iż RZGW w Krakowie podjęło decyzję o zmianie w podejściu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Lokalizacja zbiornika w Prądniku Korzkiewskim została zastąpiona planami działań ograniczającymi spływ powierzchniowy, zwiększeniem bioróżnorodności i ochronę lokalnego krajobrazu. 

Zgodnie z obliczeniami wykonawcy, wielkości przepływów w przekroju wodowskazowym Kraków-Olsza uległy drastycznemu spadkowi (z 94,1 m3/s w roku 2015 do 38 m3/s w roku 2020). Taka zmiana w konsekwencji doprowadziła do sytuacji, że na aktualnych mapach brak jest istotnego zagrożenia powodziowego dla terenów położonych wzdłuż Prądnika.

Zdaniem RZGW w Krakowie, o ile tak duże zmiany w wartościach przepływów stanowią podstawę do odstąpienia od realizacji zbiornika w górnej części zlewni na terenie gminy Wielka Wieś, to jednak powtarzające się w ostatnich latach zdarzenia powodziowe oraz postępująca na obszarze gminy Zielonki antropopresja zwiększająca odpływ wód opadowych do cieków, nie pozwalają na rezygnację z pozostałych trzech zaplanowanych działań w dolnym odcinku rzeki Prądnik. Chodzi o budowę zbiornika na cieku Garliczka zbiornik na cieku Sudół Dominikański i zbiornik na cieku Prądnik.

Font Resize