Formularze zgłaszania uwag i wniosków w  ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aPZRP/PZRP.

Konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzeczyzDunaju, Niemna i Łaby zakończyły się w dniu 12 listopada 2021 r.
Formularze online zgłaszania uwag są już niedostępne.
Ostateczny sposób rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły podczas całego procesu konsultacji społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko aPZRP/PZRP (od 05 października 2020 r. do 12 listopada 2021 r.), będzie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych uwag w formie tabeli na stronie projektu www.stoppowodzi.pl.