Podstawowe dane  Uwagi i Wnioski

  L.p.
  Numer rozdziału/podrozdziału lub numer załącznika, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek
  Nazwa obszaru dorzecza, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek
  Treść zgłaszanej uwagi lub wniosku (max.1000 znaków)
  Propozycja zmian (max. 1000 znaków)
  Uzasadnienie zgłaszanej uwagi (max.2000 znaków)
  1
  dorzecze Wisły

  2
  dorzecze Wisły

  3
  dorzecze Wisły

  4
  dorzecze Wisły

  5
  dorzecze Wisły

  6
  dorzecze Wisły

  7
  dorzecze Wisły

  8
  dorzecze Wisły

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem”;
  2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
  3) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z art. 185 ust. 3 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495);
  4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych innemu podmiotowi, tj.:
  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie rejestracji korespondencji, centralnego wydruku),
  - innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  5) Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
  6) Posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.);
  9) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl